OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2017 z dnia 05 maja 2017 r.

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. Czytaj dalej OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2017 z dnia 05 maja 2017 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2017 z dnia 5 maja 2017 r.

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Czytaj dalej OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2017 z dnia 5 maja 2017 r.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 30 marca 2017 r. w biurze LGD- ul. Myśliwska 16, 36-030 Błażowa o godzinie 16:00 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otw arcie obrad.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Omówienie zakresu aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez  Społeczność na lata 2014 – 2022  „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” oraz podjęcie uchwały w tej sprawie.
 5. Omówienie zakresu aktualizacji Regulaminu Rady oraz podjęcie uchwały w tej sprawie.
 6. Omówienie zakresu aktualizacji Procedur oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania 19. 2 oraz podjęcie uchwały w tej sprawie.
 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności LDG w 2016 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2016 r. oraz podjecie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2016.
 8. Przedstawienie bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2016 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2016 r.
 9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności 2016 r.
 10. Sprawy różne, dyskusja i wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

Formularze wniosków i umów

Uprzejmie prosimy potencjalnych wnioskodawców naborów wniosków na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej o zapoznanie się z formularzami wniosków i umów dotyczących tychże naborów. Zarówno dokumenty te jak i interpretacje dotyczące większości kwestii związanych z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju znajdą Państwo na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Na naszej stronie znajdują się one w podzakładce Lokalna Strategia Rozwoju -> Nabory wniosków -> Formularze wniosków i umów.