PROJEKT GRANTOWY NR 1/2021/G

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu” realizuje projekt grantowy pn. „Lokalne inspiracje. Pobudzenie aktywności młodzieży dla rozwoju Doliny Strugu w oparciu o dziedzictwo i produkty lokalne” zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 01666-6935-UM0922737/21 z dnia 05.10.2021 r. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: Poprawa sytuacji regionu Doliny Strugu w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego i promocja produktów lokalnych oraz aktywizacja mieszkańców realizowane poprzez organizację jednych warsztatów dla młodzieży, organizację wydarzenia promocyjnego i wydanie trzech publikacji”.

Wnioskowana kwota pomocy: 50 000,00 zł

Całkowita wartość planowanych do zrealizowania zadań (uwzględniając wkład własny Grantobiorców): 50 425,28 zł

Operacja wpisuje się w następujące cele Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Dolina Strugu”:

Cel ogólny 1: Aktywni i kreatywni mieszkańcy

Cel szczegółowy 1.2: Aktywizacja mieszkańców do działań na rzecz rozwoju lokalnego

Przedsięwzięcie 1.2.4: Pobudzenie postaw obywatelskich wśród młodzieży

Cel ogólny 3: Wzmocnienie atrakcyjności regionu poprzez wykorzystanie zasobów kulturowych, turystycznych, historycznych i promowanie produktów lokalnych

Cel szczegółowy 3.1: Odnowa i zachowanie dziedzictwa sakralnego, kulturowego i historycznego

Przedsięwzięcie 3.1.2: Promowanie dziedzictwa lokalnego

Cel ogólny 3: Wzmocnienie atrakcyjności regionu poprzez wykorzystanie zasobów kulturowych, turystycznych, historycznych i promowanie produktów lokalnych

Cel szczegółowy 3.2: Wzmocnienie gospodarki lokalnej poprzez rozwój turystyki, promocję produktu lokalnego i ekologię

Przedsięwzięcie 3.2.2: Promocja i zintegrowanie usług, produktów turystycznych i produktów lokalnych

Wskaźniki produktu:

Liczba zrealizowanych inicjatyw włączających młodzież – 1 szt.

Liczba wydrukowanych egzemplarzy publikacji poligraficznej – 4 750 szt.

W ramach Projektu Grantowego zrealizowane zostaną następujące operacje:

1. Wystawa historyczna promująca publikację poligraficzną wydana z okazji 50-lecia LKS Herman Hermanowa

W ramach zadania przewidziano opracowanie i wydruk publikacji z okazji 50 rocznicy powstania Klubu LKS Herman Hermanowa upamiętniającej historię i dorobek klubu oraz zorganizowanie wydarzenia – wystawy historycznej, na której publikacja zostanie zaprezentowana wraz z archiwalnymi materiałami oraz pamiątkami zgromadzonymi z okresu istnienia klubu.

Parametry techniczne publikacji:

 • format A5,
 • 16 stron, zszywana,
 • papier gramatura 170,
 • 1 470 sztuk.

Publikacja rozdawana będzie uczestnikom wystawy oraz przekazana zostanie członkom klubu, a także szkołom i bibliotekom z terenu Lokalnej Grupy Działania. W celu jej przygotowania i rozreklamowania zostaną zakupione gadżety: szaliki, koszulki, czapki, proporczyki, magnesy i kubki opatrzone grafiką o tematyce jubileuszu, które rozdawane będą osobom dzielącym się swoimi wspomnieniami podczas wystawy, jak również pozostałym osobom biorącym w niej udział.

Zadanie ma na celu promowanie historii klubu czyli dziedzictwa lokalnego. Wydanie publikacji podsumowującej 50-lecie działalności klubu, wykorzystując lokalne zasoby obszaru, pozwoli na uchronienie od zapomnienia i przekazanie młodym dorobku i historii klubu, jak również pozwoli  zachować  i utrwalić dziedzictwo lokalne obszaru.

2. Wydruk pamiątkowych folderów z okazji jubileuszu 35 edycji konkursu „Najładniejsza Pisanka Wielkanocna” oraz 5-lecia istnienia Izby Regionalnej Muzeum Pisanki Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej

Przedmiotem zadania jest wydanie pamiątkowych folderów z okazji jubileuszu 35 edycji konkursu Najładniejsza Pisanka Wielkanocna oraz 5-lecia istnienia Izby Regionalnej Muzeum Pisanki. W folderze znajdą się zdjęcia nagrodzonych pisanek wraz z informacjami o ich autorach. Ponadto w folderze zostanie zamieszczona dokumentacja z 5-letniej działalności Izby Regionalnej Muzeum Pisanki, bazując na materiałach zebranych przez ten okres istnienia Izby przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej. Pisanki laureatów konkursu zostaną sfotografowane, opisane a następnie skatalogowane na potrzeby zamieszczenia ich w wydawanym folderze.

Parametry techniczne publikacji:

 • rozmiar min. 210 x 210 mm,
 • 60-72 strony,
 • materiał środka kreda matowa 150 g, zadruk pełny kolor 4+4,
 • okładka kartonik 250 g, zadruk jednostronny kolor 4+0,
 • folia błysk lub mat prawa miękka klejona typu PUR,
 • 1 500 sztuk.

Wydana publikacja pozwoli na krzewienie bogatych tradycji zakorzenionych w kulturze ludowej mieszkańców obszaru LGD oraz na promowanie produktów lokalnych z tego obszaru. Zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców obszaru LGD poprzez wydruk pamiątkowych folderów będzie miała odbicie we wzroście zainteresowania lokalna tradycją ludową. Działanie to przyczyni się również do promocji oferty kulturalnej obszaru LGD i zachowania dziedzictwa lokalnego dla przyszłych pokoleń.

3. Wydanie publikacji promującej tradycyjne jadło oraz muzykę ludową

Przedmiotem zadania jest Wydanie publikacji promującej tradycyjne jadło oraz muzykę ludową. W czasie trwania imprezy pod nazwą „Starych potraw smak i urok” oraz konkursu kapel ludowych odbywających się corocznie w Gminie Błażowa zostaną sfotografowane i skatalogowane przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich postawy, które następnie zostaną zaprezentowane w wydawanej publikacji.

Parametry techniczne publikacji:

 • rozmiar min. 210 x 210 mm,
 • 60-96 stron,
 • materiał środka kreda matowa 150 g, zadruk pełny kolor 4+4,
 • okładka kartonik 250 g, zadruk jednostronny kolor 4+0,
 • folia błysk lub mat prawa miękka klejona typu PUR,
 • 2 000 sztuk.

Celem wydawnictwa jest wzmocnienie atrakcyjności obszaru jak również promowanie produktów lokalnych z obszaru objętego LSR. Przedstawiać będzie potencjalnym obiorcom zalety i atrakcyjność produktu lokalnego. Pozwoli na dotarcie do większej liczby potencjalnych pasjonatów kultury ludowej, którzy zamieszkują poza obszarem LGD. Będzie to dokumentacja bogatej kultury ludowej regionu oraz przyczyni się do popularyzacji produktów lokalnych.

4. Organizacja warsztatów ogrodniczych dla młodzieży z terenu Doliny Strugu

W ramach operacji zostaną zorganizowane warsztaty dla młodzieży z zakresu ogrodnictwa. W trakcie ich trwania osoby młode dowiedzą się m.in. jak sadzić i pielęgnować najpopularniejsze warzywa i owoce uprawne i drzewka owocowe, jak je przesadzać, szczepić, jakiej gleby, nawożenia i podlewania potrzebują.

Znaczną większość warsztatów stanowić będzie część praktyczna, podczas której uczestnicy sami spróbują np. posadzić kilka roślin, warzyw i owoców. Dodatkowo, młodzież dowie się, jak rośliny zielone wpływają na środowisko i klimat, dlaczego i jakie warto sadzić oraz pozna powody, dla których warto dbać o otaczające nas środowisko naturalne.

Ramowy plan warsztatów:

 • podstawowe gatunki sadownicze w ogrodach przydomowych – wymagania klimatyczno-glebowe, sadzenie, cięcie, nawożenie,
 • zapoznanie z najnowszymi odmianami malin, sadzenie i pielęgnacja sadzonek w pierwszym i kolejnych latach uprawy,
 • najważniejsze warzywa w ogrodzie przydomowym,
 • siew nasion warzyw i sadzenie rozsady,
 • rodzaje kwiatów na balkony i tarasy oraz ich wymagania uprawowe – sadzenie rozsady kwiatów.

Zorganizowanych zostanie  5 warsztatów dla 10 osobowych grup młodzieży. Każde z nich trwały będą ok. 4 godzin. Dodatkowo każdy z uczestników otrzyma poradnik ogrodniczy, którym będzie się posiłkował w trakcie warsztatów a na zakończenie otrzyma go jako kompendium wiedzy, które pozwoli mu w przyszłości samodzielnie planować i zakładać własne uprawy.

Poprzez organizację warsztatów ogrodniczych wzmocniony zostanie kapitał społeczny w postaci młodych mieszkańców Doliny Strugu w zakresie ich wiedzy na temat ochrony środowiska, zmian klimatycznych i sposobów ich zapobiegania, jak również wiedzy na temat lokalnych zasobów przyrodniczych i prostych metod dbania o otaczające nas środowisko. Postawą obywatelską, którą grantobiorca chce zaszczepić i podtrzymać wśród młodzieży, jest dbanie o lokalne zasoby przyrodnicze i środowisko naturalne oraz chęć kultywowania lokalnych tradycji, m.in. sadowniczych.