Archiwum kategorii: Nabory wniosków

Przedłużenie prac nad oceną i wyborem operacji w ramach naboru nr 4/2017

Zarząd LGD – Lider Dolina Strugu informuje o przedłużeniu prac nad oceną i wyborem operacji związanych z naborem nr 4/2017 „Modernizacja dróg lokalnych”. Procedura zostanie przeprowadzona w terminie 52 dni licząc od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków w ramach danego naboru, zgodnie z zapisem rozdziału VI. pkt. 2 oraz rozdziału VIII. pkt. 5 Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD.

POSIEDZENIE RADY- OCENA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE NR 4/2017

Podaje sie do wiadomości informację o posiedzeniu Rady „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu”, które odbędzie się w dniu
23 października 2017r. od godz. 1600 w biurze LGD w Błażowej, ul. Myśliwska 16.

W porządku obrad jest ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju i ocena operacji wybranych do dofinansowania w oparciu o lokalne kryteria wyboru, wniosków złożonych w naborze dotyczącym  Modernizacji dróg lokalnych” w okresie od 22 września 2017 r.  do 9 października 2017 r.