Projekt grantowy nr 1/2023/g

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu” realizuje projekt grantowy pn. „Wsparcie działań na rzecz zachowania dziedzictwa lokalnego LGD Dolina Strugu poprzez doposażenie w stroje ludowe., instrumenty, umundurowanie oraz wydanie publikacjizgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 02481-6935-UM0923784/23 z dnia 13.09.2023 r. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: Zachowanie i promowanie dziedzictwa lokalnego obszaru LGD Dolina Strugu poprzez doposażenie 4 podmiotów kultywujących lokalne tradycje i zwyczaje oraz wydanie publikacji.

Wnioskowana kwota pomocy: 148 100,00 zł

Całkowita wartość planowanych do zrealizowania zadań (uwzględniając wkład własny Grantobiorców): 164 453,88 zł

Operacja wpisuje się w następujące cele Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Dolina Strugu”:

Cel ogólny 1: Aktywni i kreatywni mieszkańcy

Cel szczegółowy 1.2: Aktywizacja mieszkańców do działań na rzecz rozwoju lokalnego

Przedsięwzięcie 12.1:  Wsparcie oddolnych inicjatyw

Wskaźniki produktu:

Liczba zrealizowanych inicjatyw – 5 szt.

W ramach niniejszego Projektu Grantowego planowane jest zrealizowanie 5 zadań mających na celu wsparcie oddolnych inicjatyw. Cztery z nich to doposażenie podmiotów kultywujących lokalne tradycje i zwyczaje w stroje oraz w instrumenty oraz wydanie publikacji.

W ramach Projektu Grantowego zrealizowane zostaną następujące operacje:

Zakup „krakowskich” strojów ludowych dla Zespołu Pieśni i Tańca „Chmielnickie Kłosy”

Celem operacji jest utworzenie nowej grupy tanecznej w Zespole Pieśni i Tańca „Chmielnickie Kłosy”, w repertuarze której znajdą się niezwykle ważne pozycje choreograficzne jakimi są tańce narodowe wywodzące się z tańców ludowych. Jednym z nich będzie, najbliższy naszemu regionowi, Krakowiak .

Planowana operacja umożliwi szerszą edukację dzieci, młodzieży i dorosłych. Systematyczny udział w zajęciach wpłynie na kształtowanie wzorów efektywnego uczestnictwa w kulturze a także pobudzanie inicjatyw lokalnych.

W ramach zadania planuje się: 

– zakup strojów ludowych krakowskich: 12 kompletów strojów „krakowskich” damskich i 8 kompletów strojów ,,krakowskich” męskich.

W skład kompletu stroju damskiego wejdą następujące elementy: gorset, bluzka, spódnica, fartuch, korale, wianek i buty.

Komplet stroju męskiego składał się będzie z: kaftana, koszuli, spodni, czapki, pasa oraz butów.

Operacja przyczyni się do aktywizacji mieszkańców obszaru LGD, którzy chętniej będą uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych i przedsięwzięciach, w których udział weźmie ZPiT „Chmielnickie Kłosy”. Zachowanie dziedzictwa lokalnego, tradycji i zwyczajów, promocja tańca i śpiewu ludowego to zadanie niezwykle ważne dla całej społeczności lokalnej.

Termin realizacji grantu: listopad 2023 r. – maj 2024 r.

Zakup historycznego umundurowania w celu utworzenia grupy rekonstrukcyjnej OSP Zabratówka

            Zakresem operacji jest utworzenie grupy rekonstrukcyjnej OSP Zabratówka, która będzie brała udział w imprezach plenerowych, dynamicznie odtwarzając „akcje przeciwpożarowe” z wykorzystaniem oryginalnego, zabytkowego i działającego sprzętu, a strażacy będą działali w odpowiednim umundurowaniu i wyposażeniu z „epoki”. Pododdział będzie również występował reprezentacyjnie w różnych uroczystościach kulturalnych i religijnych na terenie gminy. Praca OSP to nie tylko akcje ratownicze, zgodnie ze swoim statutem strażacy włączają się również w działalność kulturalną, społeczną i historyczną.

Realizacja operacji wynika z zainteresowania lokalnej społeczności, w tym m.in. młodzieży szkolnej, historycznymi zwyczajami, pracą strażaków z wcześniejszych stuleci oraz historycznym wyposażeniem. Istnieje duże oczekiwanie od środowiska lokalnego i samorządu, aby strażacy uczestniczyli różnorakich przedsięwzięciach kulturalnych, patriotycznych i religijnych dbając o oprawę tego typu uroczystości. W zasobach stowarzyszenia zachowała się zabytkowa pompa ręczna „sikawka” z 1937 roku i zabytkowy strażacki wóz konny z lat 50 XX w, które poddane zostaną renowacji. Zabieg ten ma przywrócić pełną funkcjonalność wozu i pompy, aby można było z nich korzystać w pełnym zakresie.

W ramach zadania planuje się:

–  zakup 7 kompletów umundurowania. Na jeden komplet umundurowania składa się: bluza mundurowa z kołnierzem stojącym (materiał sukno), spodnie (typu bryczesy), czapka rogatywka, odpowiednie oznaczenia i dystynkcje, buty wysokie z cholewami (tzw. „oficerki”), pas z koalicyjką, rękawiczki, koszula (pod typ munduru ze stójką) i halsztuk.

Grupa rekonstrukcyjna ma odwzorować siedmioosobowy zastęp bojowy. Uzupełnieniem wyposażenia grupy będą historyczne hełmy i toporki, które również zachowały się w zasobach stowarzyszenia.

Termin realizacji grantu: listopad 2023 r. – maj 2024 r.

Organizacja spotkań mieszkańców oraz wydanie albumu celem upamiętnienia stuletniej działalności LKS Błażowianki Błażowa

Celem operacji jest organizacja spotkań oraz wydanie albumu z okazji 100-lecie działalności Ludowego Klubu Sportowego „Błażowianka” w Błażowej.

Realizacja operacji zakłada zorganizowanie 2 spotkań dla łącznie ok. 40 osób. Podczas ich trwania obecni oraz byli członkowie klubu, jak również mieszkańcy, udostępniając posiadane przez siebie materiały, zdjęcia, zapisy w prasie i dokumentach historycznych oraz opowiadając przekazywane ustnie historie dotyczące „Błażowianki”, stworzą wspólne dzieło (album) mające na celu zachowanie od zapomnienia dziedzictwa kulturowego jakim jest działalność klubu i jego pozytywnego wpływu na mieszkańców głównie gminy Błażowa. Poprzez realizację inicjatywy w postaci zorganizowanych spotkań mieszkańców gdzie będą mieli okazję się spotkać, powspominać, zebrać materiały do albumu ustalić jego formę, zawartość, podzielić się historiami i wydarzeniami, które nie zostały zapisane, a które warto zachować dla przyszłych pokoleń, będzie miało miejsce pobudzenie aktywności mieszkańców do zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego jakim jest działalność stowarzyszenia na obszarze LGD. Powstały album w ilości 560 sztuk rozdawany będzie mieszkańcom gminy Błażowa oraz okolicznych miejscowości podczas różnego rodzaju wydarzeń, w których Klub będzie brał udział.

W ramach realizacja zadania planuje się:

– Zapewnienie poczęstunku na 2 spotkaniach dla 40 osób
– Opracowanie graficzne i wydruk albumu w ilości 560 sztuk

Termin realizacji grantu: listopad 2023 r. – maj 2024 r.

Zakup strojów ludowych oraz instrumentów dla Młodzieżowej Kapeli Ludowej

W ramach zadania planowane jest doposażenie Młodzieżowej Kapeli Ludowej , która

kultywuje tradycje i wartości regionalne czerpane od Kapeli Ludowej z Futomy w kompletne stroje ludowe (3 komplety damskie oraz 3 komplety męskie) oraz instrumenty muzyczne.
         W skład kompletu stroju damskiego wejdą następujące elementy: gorset aksamitny zdobiony, bluzka z haftem, spódnica z taśmami, fartuch biały z haftem, korale ludowe, stroiki kwiatowe, buty ludowe damskie.
         Strój męski składał się będzie natomiast z: kamizelki suknianej zdobionej, spodni suknianych zdobionych, pasa skórzanego zdobionego, kapelusza słomianego, koszuli, butów ludowych męskich.
          Oprócz strojów w realizacji zadania przewiduje zakup 95 cio strunowych cymbałów rzeszowskich ręcznie wykonanych oraz 3-strunowych basów ze smyczkiem wzorowanych na instrumencie z 1933 roku. Takie wyposażenie Młodzieżowej Kapeli Ludowej pozwoli w wierny sposób przekazać odbiorcom tradycyjne melodie.

Termin realizacji grantu: listopad 2023 r. – maj 2024 r.

Utworzenie kompanii honorowej OSP Tyczyn

Celem zadania jest utworzenie specjalnej grupy strażackiej, pododdziału „kompanii honorowej”, która w jednorodnym umundurowaniu reprezentowałaby jednostkę dbając o ciągłość tradycji i rozwój kultury. Grupa składać się będzie z pocztu sztandarowego (3 osoby), dowódcy (1 osoba) i 8 strażaków. Grupa ta, jako zwarty oddział w całości, lub wydzielony poczet sztandarowy, brała będzie udział w przedsięwzięciach takich jak: uroczystości z okazji Święta Niepodległości, Św. Floriana, warty honorowe przy pomnikach, uroczystości religijne, organizacja straży grobowej, pogrzeby o charakterze oficjalnym oraz inne uroczystości kulturalne.

Przedmiotowa operacja zakłada zakup 12 kompletów umundurowania galowego, na które składać się będą:

–          mundury wyjściowe,
–          dodatkowe zwężane spodnie,
–          czapki rogatywki,
–          sznury galowe,
–          pasy oficerskie,
–          rękawiczki,
–          podkute buty typu „opinacz”,
–          kurtki wyjściowe.

 Grupa będzie ukłonem w kierunku wieloletniej tradycji uczestnictwa OSP Tyczyn w lokalnych uroczystościach, która na przestrzeni lat została odformalizowana. Grupa reprezentacyjna dzięki jednolitemu ubiorowi oraz sposobie poruszania się w określony sposób przyczyni się do odnowienia tradycji i ponownego włączenia strażaków do udziału w różnych  uroczystościach.

Termin realizacji grantu: listopad 2023 r. – maj 2024 r.