projekt grantowy nr 1/2020/G

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu” realizuje projekt grantowy pn. Rozwój obszaru poprzez odnowę zabytkowych obiektów oraz realizację inicjatyw oddolnych aktywizujących mieszkańców Doliny Strugu” zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 01500-6935-UM0922422/20 z dnia 28.01.2021 r. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu poprzez doposażenie dwóch organizacji pozarządowych w stroje ludowe i galowe, zorganizowanie dwóch spotkań warsztatowych dla młodzieży i mieszkańców oraz organizację dwóch spotkań dla seniorów oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich.

Wnioskowana kwota pomocy: 55 050,00 zł

Całkowita wartość zrealizowanych zadań (uwzględniając wkład własny Grantobiorców): 55 050,00 zł

Ostateczna wnioskowana kwota pomocy: 55 050,00 zł

Operacja wpisuje się w następujące cele Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Dolina Strugu”:

Cel ogólny 1: Aktywni i kreatywni mieszkańcy

Cel szczegółowy 1.2: Aktywizacja mieszkańców do działań na rzecz rozwoju lokalnego

Przedsięwzięcie 1.2.1: Wsparcie oddolne inicjatyw

Przedsięwzięcie 1.2.3: Podjęcie działań aktywnie włączających seniorów w życie społeczne obszaru

Cel ogólny 3: Wzmocnienie atrakcyjności regionu poprzez wykorzystanie zasobów kulturowych, turystycznych, historycznych i promowanie produktów lokalnych

Cel szczegółowy 3.1: Odnowa i zachowanie dziedzictwa sakralnego, kulturowego i historycznego

Przedsięwzięcie 3.1.1: Remont, modernizacja obiektów dziedzictwa sakralnego, kulturowego i historycznego

Wskaźniki produktu:

Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim – 1 szt.

Liczba zrealizowanych inicjatyw – 4 szt.

Liczba zrealizowanych inicjatyw włączających seniorów w życie społeczne obszaru – 2 szt.

W ramach Projektu Grantowego zrealizowane zostały następujące operacje:

 1. „ Poprawienie wizerunku poprzez z zakup galowych spodni dla Orkiestry Dętej GOK w Błażowej”

W ramach realizacji zadania zakupione zostaną spodnie galowe – 20 par spodni męskich oraz 10 par spodni damskich stanowiących doposażenie Orkiestry Dętej w Błażowej. Wykorzystywane będą one w trakcie różnego rodzaju występów i koncertów, w których członkowie orkiestry będą brali udział. Doposażenie zespołu w nowe spodnie galowe, pozwoli na organizowanie ciekawych wydarzeń kulturalnych w przyszłości, co wzmocni rozwój turystyki oraz ich atrakcyjność, przyczyniając się do promocji miasta Błażowa, Gminy Błażowa oraz obszarów LGD.

Celem operacji jest ochrona dziedzictwa kulturowego gminy Błażowa i województwa podkarpackiego, zwłaszcza jego terenów wiejskich a także krzewienie bogatych tradycji zakorzenionych w kulturze ludowej mieszkańców Podkarpacia.  To przede wszystkim aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw społecznych służących włączeniu społecznemu w szczególności dzieci i młodzieży.

2. Prace konserwatorskie w kościele parafialnym w Borku Starym

Zadanie polegać będzie na odnowieniu zabytkowych stalli w kościele parafialnym w Borku Starym, które wpisane są do rejestru zabytków prowadzonego przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zakres prac obejmował będzie:

 • demontaż poszczególnych części składowych stalli: wimpergi z pinaklami, ławy z pulpitem, zaplecków, boków,
 • zrobienie odkrywek konserwatorskich w celu ustalenia pierwotnej barwy stalli oraz powłoki wykańczającej drewna,
 • antyseptykę i impregnację poszczególnych części i elementów stalli,
 • czyszczenie chemiczne i mechaniczne powierzchni gładkich niesnycerowanych takich jak: płyciny ław i zaplecków, pulpity i boki ław,
 • czyszczenie wyłącznie chemiczne rzeźbionych płaskorzeźb figur świętych i elementów snycerowanych,
 • likwidację spękań i zeschnięć na złączach konstrukcyjnych,
 • woskowanie lub politurowanie poszczególnych części konstrukcyjnych i snycerowanych obiektu,
 • montaż poszczególnych części składowych: figur świętych, pinakli, maswerków, płycin zaplecków i ław, boków i pulpitów ław.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy infrastruktury zabytkowej a tym samym będzie miała wpływ na poprawę walorów historycznych atrakcyjności miejscowości. Poprawa infrastruktury zabytkowych stalli w kościele parafialnym w Borku Starym wpłynie korzystnie na postrzeganie zabytku również na zewnątrz.

3. Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Doliny Strugu

W ramach realizacji operacji Grantobiorca planuje zorganizować trzy różne zajęcia tematyczne dla mieszkańców Doliny Strugu, które łączyć będzie idea promowania aktywności fizycznej, szczególnie wśród osób starszych, w połączeniu ze wspólnym spędzaniem czasu i budowaniem więzi społecznych. Będą to:

 1. zajęcia teoretyczne dotyczące szeroko pojętego zdrowego stylu życia i jego wpływu na zachowanie dobrostanu fizycznego i psychicznego
 2. ćwiczenia wzmacniające i rozluźniające, które każdy uczestnik będzie mógł samodzielnie wykonywać w domu (zajęcia praktyczne z przekazaniem wiedzy dotyczącej wykonywanych ćwiczeń)
 3. spacer nordic walking – spacer połączony z przekazaniem wiedzy teoretyczno-praktycznej dotyczącej prawidłowej techniki marszu oraz wpływu tej dyscypliny na zdrowie osób w każdym wieku.

Zajęcia odbywać się będą w 4 dziesięcioosobowych grupach, z których każda weźmie udział we wszystkich trzech formach wsparcia. Na zakończenie zaplanowano organizację spotkań podsumowujących przy grillu/ognisku, które będzie dobra okazją do budowania relacji międzyludzkich pomiędzy mieszkańcami różnych gmin, integracji międzypokoleniowej oraz zdobywania nowych znajomości i doświadczeń. Operacja skierowana jest do mieszkańców Doliny Strugu – zwłaszcza osób 55+ i kobiet.

Poprzez realizację operacji Grantobiorca chce zachęcić mieszkańców Doliny Strugu, głównie tych po 55 roku życia, do aktywnego włączania się w różnego rodzaju akcje organizowane na terenie LGD w charakterze uczestnika, jak również do samodzielnego organizowania tego typu przedsięwzięć. Realizacja operacji przyczyni się do promowania walorów turystycznych obszaru LGD, którego potencjał uczestnicy odkryją podczas planowanego spaceru. Efektem przeprowadzenia operacji będzie wzmocnienie kapitału społecznego obszaru poprzez poprawę zdrowia populacji oraz zwiększenie świadomości wśród społeczeństwa na temat wpływu aktywności fizycznej i ogólnie pojętego zdrowego stylu życia na dobrostan psycho-fizyczny człowieka.

4. Organizacja warsztatów kulinarnych dla młodzieży

W ramach realizacji operacji Grantobiorca planuje przeprowadzenie warsztatów kulinarnych dla młodych mieszkańców Doliny Strugu, w trakcie których przygotowywać będą oni proste w wykonaniu, tradycyjne potrawy i produkty z terenu, który zamieszkują – proziaki chmielnickie, klapacze oraz placek na marmoladzie. Warsztaty te stanowić będą swego rodzaju połączenie przeszłości z teraźniejszością, ponieważ poprzedzać je będzie prelekcja na temat świadomego wybierania kupowanych produktów i czytania ich etykiet.

Operacja dotyczy lokalnych zasobów kulturowych, historycznych lub przyrodniczych. Ma także wpływ na rozwój produktu lokalnego pod postacią tradycyjnych potraw pochodzących z terenu Doliny Strugu.

Efektem przeprowadzenia warsztatów kulinarnych będzie wzmocnienie kapitału społecznego pod postacią młodych mieszkańców Doliny Strugu poprzez poszerzenie ich wiedzy na temat lokalnych produktów wytwarzanych od dziesięcioleci na obszarze, który zamieszkują, a o których pamięć wśród młodego pokolenia zanika oraz poprzez wzmocnienie w nich chęci do dalszego przekazywania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego przyczyniając się tym samym do zachowania kultury i tradycji regionu.

5. Z tradycjami w nowoczesność

Przedmiotem zadania jest doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich w Kąkolówce w stroje ludowe celem poprawy jego wizerunku. W ramach operacji zakupione zostanie 10 par butów, 10 sztuk sukienek, 10 sztuk chust oraz 10 sztuk korali. Zakup strojów z elementami ludowymi pozwoli na odpowiednie reprezentowanie regionu podczas różnego rodzaju imprez i wydarzeń oraz zachęci kolejne osoby do wstępowania w szeregi KGW.

Celem operacji jest aktywizacja mieszkańców wsi związanych z krzewieniem tradycji kultury ludowej i obrzędowej, w tym włączanie młodego pokolenia do aktywności w powyższym zakresie. Ma ona również na celu  pobudzenie aktywności, szczególnie wśród młodych kobiet, do działalności na tym polu, do wspólnego organizowania i udziału w wydarzeniach związanych z dziedzictwem lokalnym, kulturą, tradycjami oraz zachęcenie do przypominania i promowania lokalnej kultury i tradycji lokalnych. Efektem realizacji operacji będzie pogłębienie więzi społecznych, relacji międzyludzkich, kulturowych, co w konsekwencji prowadzić będzie do organizacji dalszych wspólnych inicjatyw, jak również wzmocnienie kapitału społecznego poprzez promowania lokalnej kultury, folkloru, tradycji.

6. Aktywni i Kreatywni – cykl spotkań integracyjno-twórczych dla seniorów

Zakres operacji obejmuje zorganizowanie łącznie 24 dwugodzinnych spotkań integracyjno-twórczych dla seniorów będących warsztatami artystycznymi – rękodzieła ludowego, których celem będzie podnoszenie potencjału intelektualnego, nabywanie nowych umiejętności, edukacja artystyczna. Ich zadaniem będzie kształtowanie umiejętności nietypowego myślenia, twórczego rozwiązywania zadań i problemów oraz tworzenia oryginalnych pomysłów.

Podczas każdego spotkania uczestnicy skorzystają z poczęstunku w postaci m.in. kawy, herbaty, zimnych napojów, ciastek. Na koniec realizacji zadania zorganizowane zostanie spotkanie podsumowujące projekt tj. wystawa, która pozwoli na aktywizację mieszkańców poprzez zaangażowanie seniorów w jej przygotowanie oraz zapraszanie na nią gości. Projekt skierowany jest do osób, które skończyły 55 rok życia i mieszkają na terenie Doliny Strugu.

Poprzez podjęcie działań mających na celu aktywizację i motywację, realizacja operacji przyczyni się do wzmocnienia kapitału społecznego, jakim są starsi mieszkańcy Doliny Strugu, poprzez włączenie ich do życia społecznego i towarzyskiego oraz poprzez zapewnienie im poczucia bycia potrzebnym, szanowanym, wzrostu ich samooceny i niedopuszczenie do marginalizacji tej grupy społecznej. Planowane do przeprowadzenia działania przeciwdziałają społecznemu wykluczeniu osób starszych oraz powszechnemu stereotypowi wizerunku nieaktywnego seniora.

7. „Górnianki” gospodarne i wyjątkowe

Operacja polegała będzie na przeprowadzeniu warsztatów rękodzielniczych dla 24 osobowej grupy uczestników w trzech zakresach tematycznych:

 1. stroiki wielkanocne,
 2. palmy wielkanocne
 3. kompozycje kwiatowe w naczyniu.

Warsztaty trwały będą 2 dni po 8 godzin lekcyjnych, a w poszczególnych dniach wykonane zostaną następujące zakresy:

 • 1 dzień – przygotowanie materiałów do wykonania palmy wielkanocnej tradycyjnej i współczesnej, wykonanie palm oraz przygotowanie materiałów do wykonania stroika wielkanocnego,
 • 2 dzień – wykonanie stroika wielkanocnego, przygotowanie materiałów do wykonania kompozycji kwiatowej w naczyniu i wykonanie takiej kompozycji.

Po zakończeniu warsztatów zorganizowana zostanie wystawa wykonanych prac połączona ze wspólnym spotkaniem uczestników, mieszkańców wsi i zaproszonych gości.

Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie włączenia się w aktywizację grup nieformalnych i osób fizycznych, szczególnie kobiet oraz pobudzenie mieszkańców do działania na rzecz rozwoju lokalnego i rozwinięcie chęci do dalszego przekazywania zdobytej podczas spotkań wiedzy i umiejętności i popularyzowania tradycyjnego rzemiosła a tym samym do promocji obszaru LGD. Efektem będzie współdziałanie między mieszkańcami oraz wzrost zaufania pomiędzy nimi. Organizacja warsztatów spowoduje przekazanie dziedzictwa kulturowego poprzez krzewienie tradycji, kultury terenu oraz zaktywizuje mieszkańców do wspólnego działania również w przyszłości.