Projekt grantowy nr 2/2023/G

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu” realizuje projekt grantowy pn. Rozwój turystyki na obszarze Doliny Strugu poprzez budowę i przebudowę obiektów infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz wzmocnienie kapitału społecznego poprzez wspieranie aktywizacji seniorów a także organizację imprez integracyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych” zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 02482-6935-UM0923785/23 z dnia 13.09.2023 r. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: Wieloaspektowy rozwój obszaru LGD Dolina Strugu w tym umożliwienie rozwoju rekreacji poprzez budowę i przebudowę 2 obiektów infrastruktury turystycznej oraz podjęcie działań aktywizujących mieszkańców LGD poprzez organizację 7 imprez i realizację 2 inicjatyw włączających seniorów w życie społeczne.

Wnioskowana kwota pomocy: 182 674,00 zł

Całkowita wartość planowanych do zrealizowania zadań (uwzględniając wkład własny Grantobiorców): 183 775,70 zł

Operacja wpisuje się w następujące cele Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Dolina Strugu:

Cel ogólny 1: Aktywni i kreatywni mieszkańcy

Cel szczegółowy 1.2: Aktywizacja mieszkańców do działań na rzecz rozwoju lokalnego

Przedsięwzięcie 1.2.2: organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych

Przedsięwzięcie 1.2.3: Podjęcie działań aktywnie włączających seniorów w życie społeczne obszaru

Cel ogólny 3: Wzmocnienie atrakcyjności regionu poprzez wykorzystanie zasobów kulturowych, turystycznych, historycznych i promowanie produktów lokalnych

Cel szczegółowy 3.2: Wzmocnienie gospodarki lokalnej poprzez rozwój turystyki, promocję produktu lokalnego i ekologię

Przedsięwzięcie 3.2.1: Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej

Wskaźniki produktu:

Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 1 szt.

Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 1 szt.

Liczba zrealizowanych inicjatyw włączających seniorów w życie społeczne obszaru – 2 szt.

Liczba wydarzeń/imprez – 7 szt.

W ramach Projektu Grantowego zrealizowane zostaną następujące operacje:

Budowa elementów małej architektury w punkcie turystycznym w Chmielniku

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano budowę obiektu uzupełniającego miejsce postojowe dla podróżnych, na który składać się będą następujące elementy:

  • kamienne miejsce na ognisko grill (ze stalowym rusztem) otoczone drewnianymi ławami (6 szt.),
  • stojak na 8 rowerów,
  • tablica informacyjna, na której opisane będą największe atrakcje przyrodnicze i historyczne okolicy (uzupełnienie i rozwinięcie informacji zawartych w istniejącej tablicy).

Rozbudowany obiekt ma być podstawą/bazą dla dużych imprez turystycznych organizowanych przez wnioskodawcę (rajd rowerowy, rajd nordic walking) mających na celu pokazanie walorów turystycznych regionu, jak również dla innych instytucji i podmiotów. Rozbudowa miejsca postojowego dla turystów przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej w regionie Doliny Strugu jednocześnie zwiększając liczbę turystów i imprez turystycznych organizowanych w miejscowości. Obiekt stanowił będzie infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną, do której nieodpłatny dostęp będą miały wszystkie chętne osoby.

Majówka na Wilczaku – na ludowo i folkowo

Planowana do zrealizowania operacja polegać będzie na organizacji lokalnego festiwalu, który odpowiada na potrzebę aktywizacji międzypokoleniowej poprzez wzbudzanie i kształtowanie pozytywnego stosunku emocjonalnego dla dziedzictwa lokalnego, postaw szacunku dla tradycji oraz zrozumienia bogactwa kulturowo-historycznego regionu. Podczas festiwalu odbędą się między innymi: pokaz maszyn rolniczych starych i nowych z przewodnim motywem: rolnictwo dawnej i dziś, a także demonstracja używania dawnych sprzętów rolniczych. Zaplanowany został pokaz zwierząt gospodarskich i jarmark płodów rolnych na wiejskich straganach. Dodatkowo wydarzenie uświetnią pokaz strojów ludowych, koła gospodyń wiejskich oraz pokazy gotowania starych potraw wiejskich.

Głównym celem operacji jest integracja kulturalna społeczności lokalnej, wzrost zaangażowania i wiedzy mieszkańców w zakresie bogactwa kulturalnego, przy jednoczesnej aktywizacji seniorów i młodzieży na jej rzecz. Zaplanowane działania przełamują stereotypy związane z biernością młodych i osób starszych pochodzących z małych miejscowości.

Organizacja zajęć integracyjnych i włączających seniorów

Planowana do zrealizowania operacja będzie polegała na zorganizowaniu dwóch odrębnych inicjatyw dla mieszkańców Doliny Strugu, które łączyć będzie idea promowania aktywności fizycznej, szczególnie wśród osób starszych, w połączeniu ze wspólnym spędzaniem czasu i budowaniem więzi społecznych. Będą to:

  1. Marsz nordic walking z instruktorem – 2 marsze dla dwóch 21-osobowych grup. Każdy marsz trwał będzie ok. 4h (w tym: rozgrzewka, pokazanie prawidłowej techniki marszu przez instruktora, odpoczynek i grill).
  2. Warsztaty rękodzielnicze – 2 spotkania dla dwóch 21-osobowych grup. Każde warsztaty trwały będą ok. 4h. Prowadzone będą przez instruktora. Przewidziana została również przerwa oraz poczęstunek w postaci serwisu kawowego oraz obiadu jednodaniowego.

Realizacja operacji pozwoli zachęcić przede wszystkim osoby starsze do aktywnego spędzania czasu razem, aby przy okazji spotkań zadbać również o zdrowie. W wyniku przeprowadzonego przedsięwzięcia wzrośnie świadomość wśród społeczeństwa na temat wpływu aktywności fizycznej i ogólnie pojętego zdrowego stylu życia na dobrostan psycho-fizyczny człowieka, co w późniejszym efekcie przyczyni się do wzmocnienia kapitału społecznego poprzez poprawę zdrowia populacji.

WSZYSTKO GRA! – impreza jubileuszowa

W ramach obchodu 100-lecia LKS „Błażowianka” zorganizowana zostanie impreza jubileuszowa wraz z koncertem jubileuszowym, organizowane w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej będące przedmiotem niniejszej operacji. Podczas wydarzenia Orkiestra Dęta z Błażowej zagra koncert muzyki rozrywkowej z repertuarem zamówionym specjalnie na to wydarzenie – aranżacjami 12 utworów ważnego i znanego piosenkarza polskiej sceny muzycznej – Jerzego Połomskiego. Wśród wybranych utworów znajdują się: Bo z dziewczynami, Już nie zapomnisz mnie, Cała sala śpiewa z nami, Każdemu wolno kochać, A mnie jest szkoda lata, Nie zapomnisz nigdy, Przy kominku, Wszystko dla Pań, Miłość nigdy nie wraca, Szalone lata, Daj, Szkoda twoich łez dziewczyno. Do współpracy przy wykonaniu tych utworów zostanie zaproszony solista – Mateusz Pleśniak (błażowianin), który posiada bogate doświadczenie sceniczne i chętnie uczestniczy w projektach artystycznych tworzonych z orkiestrami dętymi. Każdy uczestników wydarzenia otrzyma przygotowane wcześniej pakiety upominkowe, na które składać się będą: torba upominkowa, kubek termiczny, pocztówka, breloczek do kluczy, długopis, notes, niezbędnik, magnes. Całość wydarzenia zakończy poczęstunek w postaci tortu jubileuszowego, serwisu kawowego oraz przekąsek.

Organizacja jubileuszu 100-lecia LKS „Błażowianka” jest wydarzeniem doniosłym i o dużym znaczeniu historycznym w sferze działalności zarówno kulturalnej jak i sportowej gminy, co pozwoli na promocję całego obszaru LGD. Celem operacji, oprócz uhonorowania błażowskiego klubu sportowego, jest aktywizacja mieszkańców na rzecz podejmowania inicjatyw społecznych służących włączeniu społecznemu, w szczególności grup defaworyzowanych poprzez wspólne spędzanie czasu, rozwijanie zainteresowań piłką nożną lub odkrycie pasji sportowej.

Impreza integracyjna środowiska sportowego terenu gminy Tyczyn

Planowana do zrealizowania operacja polega na zorganizowaniu imprezy, w której udział wezmą organizacje sportowe z ternu gminy Tyczyn. Będą one miały możliwość zaprezentować swoje zainteresowania oraz przedstawić zalety uprawiania sportu. Do wzięcia udziału w imprezie zaproszone zostaną osoby starsze, które kiedyś aktywnie reprezentowały barwy klubów z terenu gminy Tyczyn.

Planuje się przeprowadzenie całodniowego wydarzenia, w którym będą mogły wziąć udział również dzieci. Wydarzenie zostanie podzielone na 2 etapy. Najpierw odbędzie się impreza dla najmłodszych, a później dla starszych. Uczestnikami 1 etapu w godzinach porannych 10.00 – 15.00 będą młodzieżowcy z klubów działających na terenie gminy Tyczyn. Wezmą oni udział w konkursie wiedzy o sporcie w Gminie Tyczyn oraz wysłuchają przemówienia zaproszonych gości i sportowców. Później odbędzie się spotkanie z dietetykiem, który przedstawi wpływ odżywiania na kondycję i zdrowie. Prowadzący imprezę oraz zespół muzyczny przeprowadzi uczestników przez cykl integracyjnych konkursów sprawnościowych oraz zadba o podkład muzyczny. Zostanie również przeprowadzony konkursu plastyczny związany z okolicznym sportem oraz wyłoniony i nagrodzony zwycięzca. Na koniec 1 etapu dla uczestników zorganizowany będzie poczęstunek i zabawa taneczna. W godzinach 17.00 – 21.00/22.00 odbędzie się impreza dla starszej grupy środowiska piłkarskiego. Odbędzie się prezentacja poszczególnych organizacji sportowych oraz przedstawienie historii klubu w Hermanowej. W kolejnej części odbędzie się panel dyskusyjny, w którym weźmie udział przedstawiciel lokalnych władz samorządowych, a tematem dyskusji będzie rozwój sportu i integracja środowiska sportowego w Gminie Tyczyn. W trakcie posiłku oraz rozmów kuluarowych zespół zadba o oprawę muzyczną, dźwiękową i oświetleniową wydarzenia, a na koniec odbędzie się zabawa taneczna.

Dzięki wspólnej aktywności i udziale w zabawie zacieśnią się więzi między lokalną społecznością a bazując na wspólnych zainteresowaniach przyczynią do rozpowszechnienia aktywności fizycznej i kultury sportowej. Lokalne organizacje zaprezentują swoją działalność pozostałym uczestnikom i oswoją przeciwników niekiedy rywalizujących ze sobą na boisku oraz poza nim. Uczestnicy poznają inne organizacje sportowe z terenu gminy a dzięki wspólnej aktywności będą mogli w oparciu o wspólne zainteresowania zbudować więzi z dotychczasowymi rywalami, a nawet zawiązać współpracę.

Przebudowa grilla przy boisku sportowym w Hermanowej

Zakresem zadania jest przebudowa istniejącego paleniska na murowany grill. Operacja zakłada powstanie grilla wymurowanego z cegły klinkierowej na podsypce piaskowo-cementowej 5 cm, wymiary paleniska min 80×120 cm, ruszt ze stali nierdzewnej, dostosowany do warunków terenu i otoczenia m.in. kolorystyka kamienia pasująca do otoczenia i altany ogrodowej, wysokość paleniska dostosowana do osób ze szczególnymi potrzebami. Wymiary grilla: długość 194 cm, głębokość 130 cm, wysokość, 107 cm. Blat z piaskowca o grubości 4 cm. Palenisko ze zbrojeniem ze stalowego płaskownika 100x6x0,5 cm. Grill posadowiony na płycie fundamentowej z betonu klasy B15 i podsypce z zagęszczonego żwiru.

Zadanie zakłada przebudowę obiektu przeznaczonego do użytku przybyłych odwiedzających – turystów, co przyczyni się do rozwoju turystyki w regionie, a tym samym dzięki powstaniu ciekawej infrastruktury wzmocni jego atrakcyjność. Realizacja operacji spowoduje powstanie nowej niekomercyjnej infrastruktury, ogólnodostępnej dla mieszkańców i turystów, którzy zostaną zaangażowani w życie wsi, co przyczyni się do rozwoju obszaru Doliny Strugu. Lokalni mieszkańcy będą mieli możliwość i warunki do rekreacji niezorganizowanej.

Hyżneńskie Jarmarki Świąteczne

W ramach planowanego zadania przewidziana jest organizacja dwóch osobnych wydarzeń – otwartych jarmarków świątecznych: 1. Bożonarodzeniowego, 2. Wielkanocnego, mających na celu przede wszystkim aktywizację mieszkańców do działań na rzecz rozwoju lokalnego, integrację i wzmocnienie więzi lokalnej społeczności oraz promocję dziedzictwa kulturowego obszaru Doliny Strugu. Planowane do zrealizowania wydarzenia będą miały miejsce w grudniu 2023 roku oraz marcu roku 2024 na Skwerze im. gen. Wł. Sikorskiego w Hyżnem. Będą one miały charakter rodzinny, świąteczny, podczas których kultywowane będą dawne zwyczaje Bożonarodzeniowe i Wielkanocne. Podczas trwania wydarzeń dla uczestników zostanie przygotowany poczęstunek (m.in.: kawa, herbata, zimne napoje, ciasto, tradycyjne jadło). Lokalni artyści zaprezentują na specjalnie przygotowanych stoiskach swoją twórczość, na którą składać będzie się m.in.. rzeźba w drewnie, malarstwo oraz rękodzieło. Podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego na wszystkie przybyłe dzieci w specjalnie udekorowanym namiocie – domku, będzie czekał Św. Mikołaj, który rozda dzieciom prezenty, na które składać się będą słodycze i drobne gadżety. Ponadto obecne będą również animatorki – śnieżynki, które będą prowadzić świąteczne zabawy i konkursy z nagrodami, oparte na świątecznych dawnych zwyczajach i tradycjach. Natomiast podczas Jarmarku Wielkanocnego uczestnicy będą bawić się z wielkanocnym zajączkiem w asyście 2 animatorek. Prowadzone będą gry i zabawy z nagrodami, a także konkurs na szukanie wielkanocnych jaj.

Głównym celem przedsięwzięcia jest zaktywizowanie mieszkańców do działania oraz umocnienie ich społecznych więzi poprzez wspólne zaangażowanie przy organizacji wydarzeń oraz podczas ich realizacji, co w bezpośrednio wpłynie na wzajemną integrację oraz zwiększenie udziału mieszkańców w inicjatywy społeczne na obszarze LGD.

Impreza integracyjna pt. „W maju jak w raju – łąka pełna kwiatów”

Przedmiotem zadania jest organizacja imprezy plenerowej, której motywem przewodnim będą kwiaty i łąka. Spotkanie rozpocznie się od przedstawienia teatralnego pt. „W maju jak w raju – łąka pełna kwiatów” zaprezentowanego przez uczniów z klas I-III szkoły podstawowej. Uczniowie zaprezentują się w kolorowych strojach i odegrają scenki wcielając się w rolę kwiatów łąkowych. Odgrywane scenki przeplatane będą piosenkami i tańcem. W kolejnych etapach imprezy odbędzie się prelekcja na temat „Rola pszczół w życiu kwiatów”. Uczestnicy będą mieli możliwość przymierzyć stroje pszczelarskie, zobaczyć jak powstaje miód, zaglądnąć do ula, użyć podkurzacza. Odbędzie się również degustacja miodów odmianowych. Równorzędnie odbędzie się pokaz tworzenia ozdób kwiatowych z bibuły i krepiny. Zaproszona artystka zaprezentuje proces tworzenia kwiatów z bibuły i krepiny oraz opowie o sposobie wykorzystania ozdób kwiatowych dawniej i dziś . W dalszej części imprezy miejsce będą miały animacje dla dzieci, gry i zabawy integracyjne, zabawy konkursowe oraz dostępny będzie dmuchany plac zabaw, zjeżdżalnia i zamek z kulkami. Odbędzie się również konkurs na najpiękniejszy wianek. Za udział w konkursach przewidziane zostały nagrody. Pod koniec imprezy nastąpi wysianie pokazowej łąki kwietnej a uczniowie szkoły zaprezentują przed publicznością wcześniej przygotowane i opracowane piosenki z motywem kwiatowym. Podczas imprezy zapewniony zostanie posiłek: kiełbaska, frytki, surówka i napój dla każdego uczestnika, jak również wata cukrowa i popcorn w formie bloczków.

Celem projektu jest pogłębienie więzi społecznych, relacji międzyludzkich, jak również ukazanie walorów kulturowych i przyrodniczych regionu. Nawiązane relacje będą miały pozytywny charakter powodując trwałość postaw wzajemnego uznania, szacunku i przyjaźni. Wśród mieszkańców nastąpi wzrost świadomości ekologicznej jak również umiłowania kultury i lokalnej tradycji. Działania skierowane są do społeczności szkolnej i lokalnej w celu integracji mieszkańców wsi jak również zachęcenia ich do aktywnego i ciekawego spędzania czasu wolnego.

Organizacja jubileuszu z okazji 60-lecia KGW Piątkowa

Operacja polegać będzie na zorganizowaniu wydarzenia/jubileuszu 60-lecia KGW Piątkowa. W dniu imprezy w programie przewidziano animacje – konkurencje dla uczestników, koncert lokalnych zespołów ludowych, celem podkreślenia jak istotna jest ich działalność w kulturze lokalnej. Animację i całą imprezę poprowadzi konferansjer. Po koncercie będzie czas na wypowiedzi zaproszonych gości, chwilę prezentacji dotychczasowej działalności KGW, rozmowy przy obiedzie i tańce. Cała impreza zostanie uwieczniona w relacji zdjęciowej oraz krótkim klipie, który zawierał będzie ważniejsze wydarzenia imprezy, wypowiedzi zaproszonych gości, organizatorów, mieszkańców i będzie formą pamiątki z tego wyjątkowego wydarzenia. Organizacja jubileuszu 60-lecia działalności KGW będzie okazją aby pokazać mieszkańcom, że działalność w organizacjach społecznych przynosi wiele korzyści nie tylko ich członkom ale również pozytywnie wpływa na całe otoczenie. Jubileusz być może będzie również okazją aby w szeregi KGW wstąpiły nowe osoby. W wyniku przeprowadzonego przedsięwzięcia zacieśnią się więzi mieszkańców, będą oni brali udział we wspólnych inicjatywach, które będą wymagały od nich współpracy.