Aktualizacja procedury oceny i wyboru wniosków w trybie konkursowym

W załączeniu przekazujemy do konsultacji społecznych procedurę oceny i wyboru operacji w trybie konkursowym. Potrzeba aktualizacji wynika z w głównej mierze z konieczności dostosowania procedury i dokumentacji do nowych rozporządzeń oraz wytycznych, a także chęcią ze strony LGD udoskonalenia oraz usprawnienia procesu oceny i wyboru wnioskodawców.

Czytaj dalej Aktualizacja procedury oceny i wyboru wniosków w trybie konkursowym

Aktualizacja dokumentacji grantowej

W związku z uruchomieniem procedury związanej z aktualizacją dokumentów dotyczących realizacji projektów grantowych w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, informujemy i zapraszamy mieszkańców Doliny Strugu (gmin: Błażowa, Chmielnik, Hyżne,  Tyczyn, do zapoznania się i przeanalizowania proponowanych zmian oraz wyrażania swoich opinii i komentarzy odnośnie tych propozycji. Zmiany te wynikają w głównej mierze z konieczności dostosowania procedury i dokumentacji do nowych rozporządzeń oraz wytycznych, a także chęcią ze strony LGD udoskonalenia oraz usprawnienia procesu oceny i wyboru grantobiorców.

Czytaj dalej Aktualizacja dokumentacji grantowej

POSIEDZENIE RADY- OCENA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE NR 4/2017

Podaje sie do wiadomości informację o posiedzeniu Rady „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu”, które odbędzie się w dniu
23 października 2017r. od godz. 1600 w biurze LGD w Błażowej, ul. Myśliwska 16.

W porządku obrad jest ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju i ocena operacji wybranych do dofinansowania w oparciu o lokalne kryteria wyboru, wniosków złożonych w naborze dotyczącym  Modernizacji dróg lokalnych” w okresie od 22 września 2017 r.  do 9 października 2017 r.