Nadzwyczajne Walne zebranie Członków 20-12-2022

Działając na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach Dz. U. 1989 nr 20 poz. 104 oraz Statutu „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu”, zapraszamy na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” które odbędzie się w dniu 20 grudnia 2022 roku (wtorek) o godz. 15oo w siedzibie LGD w Błażowej ul. Myśliwska 16 ( Dworek ).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających na członka Komisji Rewizyjnej i podjęcie uchwały w tej sprawie.
 6. Przedstawienie propozycji Zarządu w sprawie zwiększenia stawki jednostkowej dla samorządów i podjęcie uchwały w tej sprawie.
 7. Omówienie zakresu aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014- 2020 „Lokalnej Grupy Działania  – Lider Dolina Strugu” oraz podjęcie uchwały w tej sprawie.
 8. Zmiana adresu siedziby LGD i podjęcie uchwały w tej sprawie.
 9. Zmiana statutu w wyniku zmiany adresu siedziby LGD i podjęcie uchwały w tej sprawie.
 10. Sprawy różne, dyskusja i wnioski.
 11. Zakończenie obrad.