OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2021/G

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu” ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  w ramach projektu grantowego realizowanego przez „Lokalną Grupę Działania – Lider Dolina Strugu” pn.

„Lokalne inspiracje. Pobudzenie aktywności młodzieży dla rozwoju Doliny Strugu w oparciu o dziedzictwo i produkty lokalne w zakresie:

  – Pobudzenie postaw obywatelskich wśród młodzieży – limit dostępnych środków – 
     2 500,00 EUR (10 000,00 PLN)

 – Promowanie dziedzictwa lokalnego – limit dostępnych środków – 5 000,00 EUR ( 20 000,00 PLN)

 – Promocja i zintegrowanie usług, produktów turystycznych i produktów lokalnych – limit dostępnych środków – 5 000,00 EUR  (20 000,00 PLN).

I. Termin składania wniosków :


 od 1 czerwca 2021. do 15 czerwca 2021r.

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30

II. Miejsce składania wniosków:

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16.

III. Forma złożenia wniosku:

Wnioski o powierzenie grantów wraz z załącznikami należy złożyć bezpośrednio tzn. osobiście, lub przez pełnomocnika, lub osobę upoważnioną, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w formie papierowej oraz na płycie CD w formie elektronicznej. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura „Lokalnej Grupy Działania  – Lider Dolina Strugu”.

 IV. Forma wsparcia:

– Refundacja

Intensywność wsparcia: 100% kosztów kwalifikowanych

Prefinansowanie (zaliczka) – możliwość udzielania płatności zaliczkowych do wysokości 50% planowanej wartości kwoty grantu, w terminie wskazanym w Umowie o powierzenie grantu.

Limit dostępnych środków:

Lp. Przedsięwzięcie nr: Limit dostępnych środków w ramach naboru Wysokość kwoty grantu
1. 1.2.4 Pobudzanie postaw obywatelskich wśród młodzieży. 10 000,00 zł Min. 5 000,00 zł
2. 3.1.2 Promowanie dziedzictwa lokalnego. 20 000,00 zł Min. 5 000,00 zł
3. 3.2.2 Promocja i zintegrowanie usług, produktów turystycznych i produktów lokalnych. 20 000,00 zł Min. 5 000,00 zł

 V. Zakres tematyczny projektu grantowego oraz planowane do osiągnięcia w jego ramach cele i wskaźniki:

  1. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (§2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). W ramach LSR „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” na okres programowania 2014-2020, zakres ten realizuje:

a) Cel ogólny 1: Aktywni i kreatywni mieszkańcy.

Cel szczegółowy 1.2: Aktywizacja mieszkańców do działań na rzecz rozwoju lokalnego.
Przedsięwzięcie  1.2.4 Pobudzanie postaw obywatelskich wśród młodzieży.

Wskaźnik produktu: Liczba zrealizowanych inicjatyw włączających młodzież

Wskaźnik rezultatu: Liczba osób młodych włączonych w życie społeczne


Przykładowe typy operacji: warsztaty, szkolenia, spotkania organizowane dla młodzieży i inne zgodnie z rozporządzeniem

  • Zachowanie dziedzictwa lokalnego (§2 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). W ramach LSR „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” na okres programowania 2014-2020, zakres ten realizuje:

b) Cel ogólny 3: Wzmocnienie atrakcyjności regionu poprzez wykorzystanie zasobów kulturowych, turystycznych, historycznych i promowanie produktów lokalnych

Cel szczegółowy 3.1: Odnowa i zachowanie dziedzictwa sakralnego, kulturowego i historycznego.
Przedsięwzięcie 3.1.2: Promowanie dziedzictwa lokalnego.

Wskaźnik produktu: Liczba wydrukowanych egzemplarzy publikacji poligraficznej

Wskaźnik rezultatu: Liczba osób którym przekazano opracowane wydawnictwa

Przykładowe typy operacji: wydawanie publikacji, folderów broszur informacyjnych, organizacja masowych imprez promocyjnych, zakres usług i obsługa imprez, organizacja konferencji i odczytów i inne zgodne z rozporządzeniem.

  • Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych (§2  ust.1 pkt.8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). W ramach LSR „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” na okres programowania 2014-2020, zakres ten realizuje:

Cel ogólny 3: Wzmocnienie atrakcyjności regionu poprzez wykorzystanie zasobów kulturowych, turystycznych, historycznych i promowanie produktów lokalnych.
Cel szczegółowy 3.2: Wzmocnienie gospodarki lokalnej poprzez rozwój turystyki, promocję produktu lokalnego i ekologię.

Przedsięwzięcie 3.2.2: Promocja i zintegrowanie usług, produktów turystycznych i produktów lokalnych.

Wskaźnik produktu: Liczba wydrukowanych egzemplarzy publikacji poligraficznej

Wskaźnik rezultatu:  Liczba odbiorców wydanych materiałów promocyjnych

Przykładowe typy operacji: wydawanie publikacji, wyjazdy na targi i konferencje i inne zgodne z rozporządzeniem

VI. Wnioskodawca uprawniony do uzyskania wsparcia w ramach danego ogłoszenia:

Wnioskodawcą może być (§3 ust. 1 lub 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.):

lp Nazwa przedsięwzięcia Wnioskodawcy uprawnieni do uzyskania wsparcia
1. 1.2.4 Pobudzanie postaw obywatelskich wśród młodzieży. mieszkańcy, grupy nieformalne NGO, instytucje kultury i inne  podmioty zajmujące się działalnością społeczną
2. 3.1.2 Promowanie dziedzictwa lokalnego. NGO, mieszkańcy, grupy nieformalne  i inne  podmioty zajmujące się działalnością społeczną
3. 3.2.2 Promocja i zintegrowanie usług, produktów turystycznych i produktów lokalnych. NGO i inne podmioty zajmujące się promocją obszaru

VII. Warunki udzielenia wsparcia:

  • złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu;
  • zgodność grantu z zakresem tematycznym projektu grantowego, wskazanym w ogłoszeniu o naborze;
  • zgodność grantu z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;
  • zgodność grantu ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru gmin: Błażowa, Chmielnik, Hyżne, Tyczyn na lata 2014-2020;
  • zgodność grantu z lokalnymi kryteriami wyboru grantobiorców oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów;
  • grant przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju, poprzez osiągnięcie zaplanowanych dla nich wskaźników.

VIII. Kryteria wyboru grantobiorców wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru grantu:

Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014 – 2020), zgodności z LSR oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru.

Lokalne kryteria wyboru w zakresie grantów wraz zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium stanowią załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków.

Minimalna liczba punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru grantu wynosi: 22 pkt.

IX. Termin realizacji:

Planowany czas realizacji projektu grantowego przez LGD: wrzesień 2021 r.– listopad 2022r. Czas realizacji operacji grantowej przez Grantobiorcę: wrzesień 2021r. – październik 2022 r. Dokładny termin złożenia wniosku o rozliczenie grantu zostanie określony w umowie o powierzenie grantu zawartej między LGD a Grantobiorcą.

X. Miejsce udostępnienia dokumentów:

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020, Procedura wyboru i oceny grantobiorców oraz Kryteria wyboru grantu znajdują się na stornie internetowej www.liderds.ostnet.pl w zakładce Lokalna Strategia Rozwoju;

Formularz wniosku o powierzenie grantu wraz z załącznikami, formularz wniosku o rozliczenie grantu wraz z załącznikami oraz wzór umowy o powierzenie grantu znajdują się na stronie internetowej www.liderds.ostnet.pl

Załączniki:

1.2.4 Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami

3.1.2 Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami

3.3.2 Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami

Opis faktury do grantu 1/2021/G