Stanowisko Rady ws. złożonego protestu

Informujemy, że w dniu 23 sierpnia br. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Lider- Dolina Strugu”, odbyło się posiedzenie Rady w sprawie zajęcia stanowiska na temat protestu wniesionego przez wnioskodawcę w naborze nr 1/2017.

Do Biura LGD wpłynął jeden protest od wyniku oceny wniosku. Protest dotyczył operacji nr 14/1/2017, odrzuconego ze względu na brak zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Lokalną Strategią Rozwoju.  Rada uwzględniła podnoszone w proteście argumenty i dokonała powtórnej oceny wniosku, w wyniku której postanowiła nie uwzględnić protestu, nie znajdując podstaw do zmiany swojej pierwotnej decyzji i ponownie uznała operację za niezgodną z PROW i LSR.

Poniżej znajdują się:

Protokół z posiedzenia rady z dnia 23 sierpnia 2017 r. 

Uchwała w sprawie złożonego protestu