OGŁOSZENIE O NABORZE WNISOKÓW NR 3/2019- rozwijanie działalności gospodarczej

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie Rozwijania działalności gospodarczej

 1. Termin składania wniosków:
  od 26 listopada 2019 r. do 11 grudnia 2019 r.
 2. Miejsce składania wniosków:
  „Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”,
  36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16,
  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.30.
 3. Forma złożenia wniosku:

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z biznes planem oraz kompletem załączników należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w Biurze LGD. Wniosek należy złożyć w formie papierowej(dwa egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej na nośniku danych(np. CD/DVD).

4. Forma wsparcia oraz wysokość pomocy:

Wartość pomocy – do 130 000,00 zł
Intensywność pomocy – refundacja do 70 % kosztów kwalifikowanych

5. Zakres tematyczny operacji:
Zakres tematyczny odpowiada Przedsięwzięciu 2.1.1 Rozwój działalności gospodarczej na obszarze LGD oraz jest zgodny z § 2 ust. 1 pkt 2 lit c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 (9Dz. U. 2015 poz. 1570 z późn. zm).

Cel ogólny 2: Wsparcie rozwoju gospodarczego poprzez działania innowacyjne i proekologiczne.
Cel szczegółowy 2.1: Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze LGD
Przedsięwzięcie 2.1.1: Rozwój działalności gospodarczej na obszarze LGD.
Wskaźnik rezultatu : Liczba dodatkowo utworzonych miejsc pracy.
Przykładowe typy operacji : W ramach przedsięwzięcia będą realizowane głównie :
roboty budowlane mające na celu stworzenia miejsc pracy, doposażenie działalności gospodarczej i inne zgodne z rozporządzeniem z dnia 9 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1570).

6. Limit środków dostępnych w naborze:
Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 387 832,00 zł.

7. Warunki udzielenia wsparcia:
1) złożenie kompletu wymaganej dokumentacji wniosku w miejscu i terminie wskazanym
w ogłoszeniu o naborze,
2) zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
3) zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,
4) zgodność operacji z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków)
5) spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków,
6) zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 – 2020
7) uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w lokalnych kryteriach wyboru tj. 30% czyli 25 pkt,

Pozostałe warunki udzielenie wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami.

8. Kryteria wyboru operacji
Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie: weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru.
Lokalne kryteria wyboru w zakresie rozwijania działalności gospodarczej wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium stanowią załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków.
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 85 punkty. Operacja aby mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 30% maksymalnej liczby punktów co stanowi 25 pkt.

9. Wymagane dokumenty
1) Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnionym przez LGD wraz z wymaganymi załącznikami – 1 egzemplarz (oryginał).

2) Wersja elektroniczna na nośniku CD/DVD, która zawiera wniosek o udzielenie wsparcia oraz biznesplan.

3) Dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru operacji wymagane na etapie naboru wniosków:
a) dokumenty potwierdzające doświadczenie i/lub zasoby i/lub kwalifikacje odpowiednie do realizacji operacji,
b) inne załączniki np. związane z innowacyjnością, jeżeli dotyczą danej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę wg lokalnych kryteriów wyboru.

10. Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru:
Aktualne wzory dokumentów dla Wnioskodawców znajdują się na stronie internetowej Departamentu PROW 2014-2020:
http://www.prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/formularze-wnioskow-i-umow/wdrazanie-lsr/wdrazanie-lsr-4
oraz w biurze Lokalnej Grupy Działania „Lider- Dolina Strugu”.

11. Załączniki:
Załącznik nr 1 – planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.
Załącznik nr 2 –  Karta oceny wg lokalnych kryteriów oceny w zakresie rozwijania działalności gospodarczej (str. 14-17)

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2022.

Procedura wyboru i oceny operacji wraz z załącznikami.

KLAUZULA RODO 19.2

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis