Informacja o zakończeniu naboru wniosków nr 1/2018 Kształtowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne”

Zgodnie z zapisami „Procedur oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD”, Rada Stowarzyszenia LGD – Lider Dolina strugu w dniu 28.06.2018 r. na podstawie uchwały numer IX/62/2018 podjęła decyzję o zakończeniu naboru wniosków nr 1/2018 bez dokonania wyboru wniosków do dofinansowania, ze względu na brak możliwości zrealizowania założonych celów i wskaźników zgodnie z zapisami Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016 – 2023.

W najbliższym czasie zostaną ponownie ogłoszone nabory na konkurs dotyczący, szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.liderds.ostnet.pl.

Zapraszamy do ponownego złożenia wniosków.

Poniżej przedstawiamy:

Protokół z posiedzenia Rady

Uchwała wraz z listą operacji.