OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2018/G

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”
ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

w ramach projektu grantowego realizowanego przez LGD – Lider Dolina Strugu pn.

„Rozwój mikroregionu Doliny Strugu poprzez poprawę infrastruktury turystycznej i promocję produktów lokalnych”

w zakresie:

 • Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej – limit dostępnych środków –25 000,00 zł
 • Marketing produktów rolnych – limit dostępnych środków – 10 000,00 zł
 • Organizacja imprez integracyjnych kulturalnych i rekreacyjnych
  – limit dostępnych środków – 20 000,00 zł

I. Termin składania wniosków:

od 14 maja 2018r. do 28 maja 2018r.

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30

II. Miejsce składania wniosków:

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16.

III. Forma złożenia wniosku:

Wnioski o powierzenie grantów wraz z załącznikami należy złożyć bezpośrednio tzn. osobiście, lub przez pełnomocnika, lub osobę upoważnioną, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w formie papierowej oraz na płycie CD w formie elektronicznej.
Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.
O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura „Lokalnej Grupy Działania  – Lider Dolina Strugu”.

 IV. Forma wsparcia:

– Refundacja

Intensywność wsparcia: 100% kosztów kwalifikowanych

Prefinansowanie (zaliczka) – możliwość udzielania płatności zaliczkowych do wysokości 50% planowanej wartości kwoty grantu, w terminie wskazanym w Umowie o powierzenie grantu.

Limit dostępnych środków:

Lp. Przedsięwzięcie nr: Limit dostępnych środków w ramach naboru Wysokość kwoty grantu
1. 1.2.2: Organizacja imprez integracyjnych kulturalnych i rekreacyjnych 20 000,00 zł 5000,00 zł
2. 3.2.1: Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej 25 000,00 zł min. 5000,00 zł – max. 12 500,00 zł
3. 2.2.2: Marketing produktów rolnych 10 000,00 zł min. 5000,00 zł – max. 10 000,00zł

 V. Zakres tematyczny projektu grantowego oraz planowane do osiągnięcia w jego ramach cele i wskaźniki:

 

 1. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (§2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). W ramach LSR „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” na okres programowania 2014-2020, zakres ten realizuje:a) Cel ogólny 1: Aktywni i kreatywni mieszkańcy.
  Cel szczegółowy 1.2: Aktywizacja mieszkańców do działań na rzecz rozwoju lokalnego.
  Przedsięwzięcie 1.2.2: Organizacja imprez integracyjnych kulturalnych i rekreacyjnych.
  Wskaźnik rezultatu: Liczba zrealizowanych imprez kulturalnych i sportowych.
  Przykładowe typy operacji: organizacja festynów, przedstawień plenerowych lub w budynkach

b) Cel ogólny 3: Wzmocnienie atrakcyjności regionu poprzez wykorzystanie zasobów kulturalnych, turystycznych, historycznych i promowanie produktów lokalnych.
Cel szczegółowy 3.2: Wzmocnienie gospodarki lokalnej poprzez rozwój turystyki, promocję produktu lokalnego i ekologię.
Przedsięwzięcie 3.2.1: Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej.
Wskaźnik rezultatu: Liczba wybudowanych obiektów.
Przykładowe typy operacji: budowa lub remont wiat, miejsc na ogniska, oznakowanie tras turystycznych.

 1. Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia: 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; (§2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). W ramach LSR „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” na okres programowania 2014-2020, zakres ten realizuje:

Cel ogólny 2: Wsparcie rozwoju gospodarczego poprzez działania innowacyjne i proekologiczne.
Cel szczegółowy 2.2: Dywersyfikacja źródeł dochodu mieszkańców.
Przedsięwzięcie 2.2.2: Marketing produktów rolnych
Wskaźnik rezultatu: Liczba akcji marketingowych.
Przykładowe typy operacji: szkolenia, akcje promocyjne.

VI. Wnioskodawca uprawniony do uzyskania wsparcia w ramach danego ogłoszenia:

Wnioskodawcą może być (§3 ust. 1 lub 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.):

lp Nazwa przedsięwzięcia Wnioskodawcy uprawnieni do uzyskania wsparcia
1. 1.2.2: Organizacja imprez integracyjnych kulturalnych i rekreacyjnych – NGO, instytucje kultury, parafie i związki wyznaniowe, inne podmioty zajmujące się  działalnością społeczną
2. 3.2.1: Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej -JST, NGO, parafie i związki wyznaniowe;

 

3. 2.2.2: Marketing produktów rolnych – mieszkańcy, NGO,  inne podmioty zajmujące się promocją obszaru

 

VII. Warunki udzielenia wsparcia:

 • złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu;
 • zgodność grantu z zakresem tematycznym projektu grantowego, wskazanym w ogłoszeniu o naborze;
 • zgodność grantu z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;
 • zgodność grantu ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru gmin: Błażowa, Chmielnik, Hyżne, Tyczyn na lata 2014-2020;
 • zgodność grantu z lokalnymi kryteriami wyboru grantobiorców oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów;
 • grant przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju, poprzez osiągnięcie zaplanowanych dla nich wskaźników.

VIII. Kryteria wyboru grantobiorców wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru grantu:

Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014 – 2020), zgodności z LSR oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru.

Lokalne kryteria wyboru w zakresie grantów wraz zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium stanowią załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków.

Minimalna liczba punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru grantu wynosi: 26 pkt.

IX. Termin realizacji:

Planowany czas realizacji projektu grantowego przez LGD: czerwiec 2018r.– listopad 2019r. Czas realizacji operacji grantowej przez Grantobiorcę: czerwiec 2018r. – październik 2019r. Dokładny termin złożenia wniosku o rozliczenie grantu zostanie określony w umowie o powierzenie grantu zawartej między LGD a Grantobiorcą.

X. Miejsce udostępnienia dokumentów:

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020, Procedura wyboru i oceny grantobiorców oraz Kryteria wyboru grantu znajdują się na stornie internetowej www.liderds.ostnet.pl w zakładce Lokalna Strategia Rozwoju;

Formularz wniosku o powierzenie grantu wraz z załącznikami, formularz wniosku o rozliczenie grantu wraz z załącznikami oraz wzór umowy o powierzenie grantu znajdują się na stronie internetowej www.liderds.ostnet.pl

XI. Dokumenty dla Grantobiorcy:

Formularz wniosku o powierzenie grantu,

Formularz umowy o powierzenie grantu,

Karta oceny wg lokalnych kryteriów oceny – projekty grantowe.

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016 – 2022 (pdf)

Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli Grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020r.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Załącznik nr 2 – Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o możliwości realizacji operacji bez udziału środków publicznych

Opis faktur- Grant II.pdf

Opis faktur- Grant II.doc