OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2019/G

grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego realizowanego przez „Lokalną Grupę Działania – Lider Dolina Strugu pn.

Poszerzenie oferty kulturalnej i rekreacyjnej Doliny Strugu z uwzględnieniem promocji produktów lokalnych”

w zakresie:

  • Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych – limit dostępnych środków –20 000,00 zł
  • Wzrost atrakcyjności oferty instytucji społecznych – limit dostępnych środków – 50 000,00 zł

 I Termin składania wniosków :

 od 26 września 2019r. do 10 października 2019r.

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30

II Miejsce składania wniosków:

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16.

III Forma złożenia wniosku:

Wnioski o powierzenie grantów wraz z załącznikami należy złożyć bezpośrednio tzn. osobiście, lub przez pełnomocnika, lub osobę upoważnioną, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w formie papierowej oraz na płycie CD w formie elektronicznej.
Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.
O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura „Lokalnej Grupy Działania  – Lider Dolina Strugu”.

IV Forma wsparcia:

– Refundacja

Intensywność wsparcia: 100% kosztów kwalifikowanych

Możliwość udzielania płatności zaliczkowych zgodnie  z Umową o powierzenie grantu.

 Limit dostępnych środków:

Lp. Przedsięwzięcie nr: Limit dostępnych środków w ramach naboru Wysokość kwoty grantu
1. 1.2.2 Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych 20 000,00 zł 5000,00 zł
2. 1.3.2 Wzrost atrakcyjności oferty instytucji społecznych 50 000,00 zł 25 000,00 zł

  V Zakres tematyczny projektu grantowego oraz planowane do osiągnięcia w jego ramach cele i wskaźniki:

 1. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych; (§2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). W ramach LSR „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” na okres programowania 2014-2020, zakres ten realizuje :

a) Cel ogólny 1: Aktywni i kreatywni mieszkańcy.

Cel szczegółowy 1.2: Aktywizacja mieszkańców do działań na rzecz rozwoju lokalnego.
Przedsięwzięcie 1.2.2: Organizacja imprez integracyjnych kulturalnych i rekreacyjnych.
Wskaźnik rezultatu: Liczba uczestników w imprezach kulturalnych i rekreacyjnych.
Wskaźnik produktu: Liczba wydarzeń/imprez 

Przykładowe typy operacji: organizacja festynów, przedstawień plenerowych lub w budynkach i inne operacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1570).

b) Cel ogólny 1: Aktywni i kreatywni mieszkańcy.
Cel szczegółowy 1.3: Budowanie potencjału lokalnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.
Przedsięwzięcie  1.3.2: Wzrost atrakcyjności oferty instytucji społecznych.
Wskaźnik rezultatu : Liczba uczestników w imprezach  kulturalnych i rekreacyjnych.
Wskaźnik produktu: Liczba dofinasowanych w ramach LSR instytucji społecznych.
Przykładowe typy operacji : W ramach przedsięwzięcia będą realizowane głównie : Zakup wyposażenia i przedmiotów umożliwiających realizacje zadań tj. rekwizyty, instrumenty, stroje, sprzęty i inne operacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1570).

VI Wnioskodawca uprawniony do uzyskania wsparcia w ramach danego ogłoszenia:

Wnioskodawcą może być podmiot o którym mowa w §3 ust. 1 lub 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.):

lp Nazwa przedsięwzięcia Wnioskodawcy uprawnieni do uzyskania wsparcia
1. 1.2.2 Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych NGO, instytucje kultury, parafie i związki wyznaniowe, inne podmioty zajmujące się działalnością społeczna
2. 1.3.2 Wzrost atrakcyjności oferty instytucji społecznych mieszkańcy, NGO, parafie i związki wyznaniowe, inne podmioty zajmujące się działalnością społeczną

 VII Warunki udzielenia wsparcia:

  • złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu;
  • zgodność grantu z zakresem tematycznym projektu grantowego, wskazanym w ogłoszeniu o naborze;
  • zgodność grantu z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;
  • zgodność grantu ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru gmin: Błażowa, Chmielnik, Hyżne, Tyczyn na lata 2014-2020;
  • zgodność grantu z lokalnymi kryteriami wyboru grantobiorców oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów;
  • grant przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju, poprzez osiągnięcie zaplanowanych dla nich wskaźników.

VIII Kryteria wyboru grantobiorców wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru grantu:

Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014 – 2020), zgodności z LSR oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru.

Lokalne kryteria wyboru w zakresie grantów wraz zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium stanowią załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków.

Minimalna liczba punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru grantu wynosi: 26 pkt.

IX Termin realizacji:

Planowany czas realizacji projektu grantowego przez LGD: styczeń 2020r.– listopad 2020r. Czas realizacji operacji grantowej przez Grantobiorcę: styczeń 2019r. – październik 2020r. Dokładny termin złożenia wniosku o rozliczenie grantu zostanie określony w umowie o powierzenie grantu zawartej między LGD a Grantobiorcą.

X Miejsce udostępnienia dokumentów:

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020, Procedura wyboru i oceny grantobiorców oraz Kryteria wyboru grantu znajdują się na stornie internetowej www.liderds.ostnet.pl w zakładce Lokalna Strategia Rozwoju;

Formularz wniosku o powierzenie grantu wraz z załącznikami, formularz wniosku o rozliczenie grantu wraz z załącznikami oraz wzór umowy o powierzenie grantu znajdują się na stronie internetowej www.liderds.ostnet.pl

1.3.2 Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami

1.2.2 Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami

Opisy faktur 2/2019/G- wersja edytowalna
Opisy faktur 2/2019/G- wersja nieedytowalna