OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2019

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie:

Kształtowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne.

1. Termin składania wniosków: od 26 września 2019 r. do 10 października 2019 r.

2. Miejsce składania wniosków:

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16,
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.30.

 3. Forma złożenia wniosku:

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z biznes planem oraz kompletem załączników należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w Biurze LGD. Wniosek należy złożyć w formie papierowej (dwa egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej na nośniku danych(np. CD/DVD).

 4. Forma wsparcia:

– Refundacja

Intensywność wsparcia:

–   63,63% kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych

–  100 %    kosztów kwalifikowanych – w przypadku pozostałych podmiotów

Limit dostępnych środków w ramach naboru – 99 000,00 zł

Wysokość kwoty pomocy na jedną operację – min. 5 000,00 zł – max. 49 500,00 zł

Kwota całkowitych wydatków operacji – min. 50 000 zł

5. Zakres tematyczny operacji oraz planowane do osiągnięcia w jej ramach cele i wskaźniki:

 1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). W ramach LSR „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” na okres programowania 2014-2020, zakres ten realizuje :

Cel ogólny 1: Aktywni i kreatywni mieszkańcy.
Cel szczegółowy 1.1: Rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej i prozdrowotnej.
Przedsięwzięcie  1.1.2: Kształtowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne.

Wskaźnik rezultatu : Liczba uczestników korzystających z powstałej infrastruktury

Wskaźnik produktu: Liczba projektów rewitalizujących centra wsi.

Przykładowe typy operacji : W ramach przedsięwzięcia będą realizowane głównie:  budowa i modernizacja małej infrastruktury jak np. place zabaw, siłownie zewnętrzne, parkingi, tereny zielone, ławki, wiaty i inne zgodne z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 9 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1570).

6. Wnioskodawca uprawniony do uzyskania wsparcia w ramach danego ogłoszenia:

Wnioskodawcą może być podmiot o którym mowa w§3 ust. 1 lub 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.):

– jednostki samorządu terytorialnego, NGO, instytucje kultury, parafie i związki wyznaniowe oraz inne podmioty zajmujące się działalnością społeczną.

7. Warunki udzielenia wsparcia:

 • złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu;
  zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze;
  • zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;
  • zgodność operacji ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru gmin: Błażowa, Chmielnik, Hyżne, Tyczyn na lata 2014-2020;
  • zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów;
  • operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju, poprzez osiągnięcie zaplanowanych dla nich wskaźników.

Pozostałe warunki udzielenie wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami.

8. Kryteria wyboru operacji:

Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie: weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru.

Lokalne kryteria wyboru w zakresie projektów konkursowych wraz zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się na stornie internetowej www.liderds.ostnet.pl w zakładce Lokalna Strategia Rozwoju.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 63 punkty. Operacja aby mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 15 pkt.

9. Wymagane dokumenty :

1) Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnionym przez LGD wraz z wymaganymi załącznikami – 2  egzemplarze (oryginał i kopia).

2) Wersja elektroniczna na nośniku CD/DVD, która zawiera wniosek o udzielenie wsparcia oraz biznesplan.

3) Dodatkowe dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz potwierdzenie spełnienia kryteriów wyboru operacji, wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

10. Miejsce udostępnienia dokumentów:

Aktualne wzory dokumentów niezbędnych dla Wnioskodawców znajdują się na stronie internetowej Departamentu PROW 2014-2020:

http://www.prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/formularze-wnioskow-i-umow/wdrazanie-lsr/wdrazanie-lsr-4

oraz w biurze Lokalnej Grupy Działania „Lider- Dolina Strugu”.

Pozostała dokumentacja dotycząca naboru :

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.