WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW „LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA – LIDER DOLINA STRUGU”

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 12 czerwca  2019r. w biurze „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” ul. Myśliwska 16, 36-030 Błażowa,
o godzinie 16:00 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności LGD w 2018 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2018 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2018.
 5. Przedstawienie bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2018 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2018 r.
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności 2018 r.
 7. Omówienie zakresu aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014- 2020 „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” oraz podjęcie uchwały w tej sprawie.
 8. Omówienie zakresu aktualizacji Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 oraz podjęcie uchwały w tej sprawie.
 9. Omówienie zakresu aktualizacji Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 oraz podjęcie uchwały w tej sprawie.
 10. Omówienie proponowanych zmian w harmonogramie naboru wniosków.
 11. Sprawy różne, dyskusja i wnioski.
 12. Zakończenie obrad.