OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2018

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie Wspierania inicjatyw w celu utworzenia i rozwoju inkubatora przetwórstwa lokalnego, poprzez szkolenia i konsultacje.

1. Termin składania wniosków: od 30 sierpnia 2018 r. do 13 września 2018 r.

  1. Miejsce składania wniosków:

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16,
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.30. 

  1. Forma złożenia wniosku:

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z biznes planem oraz kompletem załączników należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w Biurze LGD. Wniosek należy złożyć w formie papierowej (dwa egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej na nośniku danych(np. CD/DVD).

  1. Forma wsparcia oraz wysokość pomocy:

Refundacja w wysokości nie wyższej niż 100 % poniesionych kosztów kwalifikowanych

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanej przez Społeczność na lata 2016-2022 „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” oraz § 17 i 18 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 (9Dz. U. 2015 poz. 1570 z późn. zm.)., maksymalna wysokość pomocy, o jaką może ubiegać się wnioskodawca wynosi maksymalnie 500 000,00 zł.

 Limit dostępnych środków w ramach naboru – 500 000,00 zł

 5. Zakres tematyczny operacji oraz planowane do osiągnięcia w jej ramach cele i wskaźniki:

Zakres tematyczny odpowiada Przedsięwzięciu 2.2.1 Wspieranie inicjatyw w celu utworzenia i rozwoju inkubatora przetwórstwa lokalnego, poprzez szkolenia i konsultacje oraz jest zgodny z § 2 ust. 1 pkt 2 lit b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570 z późn. zm.).

Cel ogólny 2: Wsparcie rozwoju gospodarczego poprzez działania innowacyjne i proekologiczne.

Cel szczegółowy 2.2; Dywersyfikacja źródeł dochodu mieszkańców

Przedsięwzięcie 2.2.1 Wspieranie inicjatyw w celu utworzenia i rozwoju inkubatora przetwórstwa lokalnego, poprzez szkolenia i konsultacje

Wskaźnik rezultatu:  Liczba podmiotów korzystających z infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych rocznie

 Przykładowe typy operacji: szkolenia, wyjazdy studyjne, roboty budowlane mające na celu stworzenie inkubatora, doposażenie inkubatora i inne zgodne z rozrządzeniem;

  1. Wnioskodawca uprawniony do uzyskania wsparcia w ramach danego ogłoszenia:

Wnioskodawcą może być (§3 ust. 1 lub 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.):
–NGO.

  1. Warunki udzielenia wsparcia:

1) złożenie kompletu wymaganej dokumentacji wniosku w miejscu i terminie wskazanym
w ogłoszeniu o naborze,

2) zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,

3) zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,

4) zgodność operacji z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków)

5) spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków,

6) zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 – 2020

7) uzyskanie wymaganego minimum punktowego, określonego w lokalnych kryteriach wyboru, czyli 20 pkt,

Pozostałe warunki udzielenie wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami.

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem oraz treścią Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanej przez Społeczność  na lata 2016-2022 „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu”, podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie wsparcia, są organizacje pozarządowe (NGO), które spełniają warunki przyznania wsparcia jak dla osób prawnych zgodnie z § 3. Ust. 1 punkt 2 w/w rozporządzenia.

  1. Kryteria wyboru operacji

Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie: weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru.

Lokalne kryteria wyboru w zakresie podejmowania działalności gospodarczej wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium stanowią załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 40 punktów. Operacja aby mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 20 pkt.

  1. Wymagane dokumenty

1) Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnionym przez LGD wraz z wymaganymi załącznikami – 2 egzemplarze.

2) Wersja elektroniczna na nośniku CD/DVD, która zawiera wniosek o udzielenie wsparcia oraz biznesplan.

3) Dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru operacji wymagane na etapie naboru wniosków:

a) dokumenty potwierdzające doświadczenie i/lub zasoby i/lub kwalifikacje odpowiednie do realizacji operacji,

b) inne załączniki np. związane z innowacyjnością, jeżeli dotyczą danej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę wg lokalnych kryteriów wyboru.

10. Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru:

Formularze wymaganych dokumentów w ramach naboru, tj.:

1) formularz wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu wraz z załącznikami, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy,

2) Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020 „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu”

3) lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium i wskazaniem minimalnej liczby punktów,

4) Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR,

dostępne są na stronie internetowej „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” – www.liderds.ostnet.pl w zakładce „Formularze wnisków i umów”, oraz Zarządu Województwa, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakładce „Formularze wniosków i umów” formie plików do pobrania oraz w Biurze LGD.

  1. Załączniki:

a) Załącznik nr 1 – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

b) Załącznik nr 2 – Karta oceny wg lokalnych kryteriów oceny w zakresie Inkubatorów Przetwórstwa Lokalnego.

c) Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016 – 2022.

d) Procedura wyboru i oceny operacji wraz z załącznikami.