Wszystkie wpisy, których autorem jest Michał Pępek

Zwyczajne Walne Zebranie Członków

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 30 marca 2017 r. w biurze LGD- ul. Myśliwska 16, 36-030 Błażowa o godzinie 16:00 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otw arcie obrad.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Omówienie zakresu aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez  Społeczność na lata 2014 – 2022  „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” oraz podjęcie uchwały w tej sprawie.
 5. Omówienie zakresu aktualizacji Regulaminu Rady oraz podjęcie uchwały w tej sprawie.
 6. Omówienie zakresu aktualizacji Procedur oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania 19. 2 oraz podjęcie uchwały w tej sprawie.
 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności LDG w 2016 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2016 r. oraz podjecie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2016.
 8. Przedstawienie bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2016 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2016 r.
 9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności 2016 r.
 10. Sprawy różne, dyskusja i wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

Formularze wniosków i umów

Uprzejmie prosimy potencjalnych wnioskodawców naborów wniosków na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej o zapoznanie się z formularzami wniosków i umów dotyczących tychże naborów. Zarówno dokumenty te jak i interpretacje dotyczące większości kwestii związanych z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju znajdą Państwo na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Na naszej stronie znajdują się one w podzakładce Lokalna Strategia Rozwoju -> Nabory wniosków -> Formularze wniosków i umów.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu”

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 26 stycznia 2017 r. w biurze LGD- ul. Myśliwska 16, 36-030 Błażowa o godzinie 16:00. Zebranie będzie dotyczyć aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i odbędzie się z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Omówienie zakresu aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez  Społeczność na lata 2014 – 2022  „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” oraz podjęcie uchwały w tej sprawie.
 5. Sprawy różne, dyskusja i wnioski.
 6. Zakończenie obrad.

Serdecznie zapraszamy.

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju

W związku z uruchomieniem procedury związanej z aktualizacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanej przez Społeczność na lata 2016-2022 „Lokalnej Grupy Działania”- Lider Dolina Strugu, zapraszamy wszystkich przedstawicieli interesariuszy LSR (przedstawicieli grup defaworyzowanych, przedsiębiorców, samorządów, organizacji pozarządowych oraz osoby fizyczne) do zapoznania się z proponowanymi zmianami oraz wyrażania swoich opinii i komentarzy odnośnie tych propozycji.

Opinie prosimy kierować za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@liderds.ostnet.pl, w tytule wiadomości wpisując „Aktualizacja LSR”, lub przekazanie oficjalnego pisma do biura LGD Dolina Strugu – ul. Myśliwska 16, 36-030 Błażowa, w terminie 7 dni kalendarzowych, tj. do dnia  24 stycznia 2017 r. włącznie, do godziny 15:00.

Jednocześnie, pragniemy poinformować, iż w ramach procedury aktualizacji LSR, w dniu 23 stycznia 2017 r. o godzinie 16:00 w biurze LGD, odbędzie się spotkanie informacyjne, na którym będzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat proponowanych zmian.

Propozycja zmian wraz z uzasadnieniem oraz zaktualizowanymi zapisami w strategii znajdują się w dokumentach poniżej:

Informacja o proponowanych zmianach (pdf.)

Aktualizacja zapisów Strategii podlegających zmianom (pdf.)