OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2018/G

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”
ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

w ramach projektu grantowego realizowanego przez LGD – Lider Dolina Strugu pn.

 „Wzmocnienie lokalnego potencjału Doliny Strugu poprzez aktywizację kapitału społecznego, promowanie produktów lokalnych, oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego”,

w zakresie: Remont, modernizacja obiektów dziedzictwa sakralnego, kulturowego i historycznego.

I. Termin składania wniosków:

od 23 kwietnia 2018 r. do 23 maja 2018 r.
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30

II. Miejsce składania wniosków:

„ Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16.

 III. Forma złożenia wniosku:

Wnioski o powierzenie grantów wraz z załącznikami należy złożyć bezpośrednio tzn. osobiście, lub przez pełnomocnika, lub osobę upoważnioną, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w formie papierowej oraz na płycie CD w formie elektronicznej.
Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.
O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura „Lokalnej Grupy Działania  – Lider Dolina Strugu”.

IV.  Forma wsparcia:

– Refundacja

Intensywność wsparcia: 100 %    kosztów kwalifikowanych

Limit dostępnych środków w ramach naboru – 60 000,00 zł

Wysokość kwoty grantu – min. 5 000,00 zł – max. 20 000,00 zł

Prefinansowanie (zaliczka) – możliwość udzielania płatności zaliczkowych do wysokości 50% planowanej wartości kwoty grantu, w terminie wskazanym w Umowie o powierzenie grantu.

V. Zakres tematyczny projektu grantowego oraz planowane do osiągnięcia w jego ramach cele i wskaźniki:

 1. Zachowanie dziedzictwa lokalnego (§2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). W ramach LSR „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” na okres programowania 2014-2020, zakres ten realizuje :

Cel ogólny 3: Wzmocnienie atrakcyjności regionu poprzez wykorzystanie zasobów kulturowych, turystycznych, historycznych i promowanie produktów lokalnych.
Cel szczegółowy 3.1: Odnowa i zachowanie dziedzictwa sakralnego, kulturowego i historycznego.
Przedsięwzięcie  3.1.1: Remont, modernizacja obiektów dziedzictwa sakralnego, historycznego.

Wskaźnik rezultatu : Liczba osób odwiedzających odnowione obiekty.

Przykładowe typy operacji : W ramach przedsięwzięcia będą realizowane głównie :

roboty budowlane i prace konserwatorskie  i inne operacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1570).

VI. Wnioskodawca uprawniony do uzyskania wsparcia w ramach danego ogłoszenia:

Wnioskodawcami mogą być (§3 ust. 1 lub 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.):
– JST, NGO, Parafie i związki wyznaniowe, osoby fizyczne.

VII. Warunki udzielenia wsparcia:

 • złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu;
  • zgodność grantu z zakresem tematycznym projektu grantowego, wskazanym w ogłoszeniu o naborze;
  • zgodność grantu z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;
  • zgodność grantu ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru gmin: Błażowa, Chmielnik, Hyżne, Tyczyn na lata 2014-2020;
  • zgodność grantu z lokalnymi kryteriami wyboru grantobiorców oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów;
 • grant przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju, poprzez osiągnięcie zaplanowanych dla nich wskaźników.

VIII. Kryteria wyboru grantobiorców wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru grantu:

Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014 – 2020), zgodności z LSR oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru.

Lokalne kryteria wyboru w zakresie grantów wraz zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium stanowią załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków.
Minimalna liczba punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru grantu wynosi: 26 pkt.

IX.  Termin realizacji:

Planowany czas realizacji projektu grantowego przez LGD: czerwiec 2018 r.– listopad 2019 r.
Czas realizacji operacji grantowej przez Grantobiorcę: czerwiec 2018 r. – październik 2019 r. Dokładny termin złożenia wniosku o rozliczenie grantu zostanie określony w umowie o powierzenie grantu zawartej między LGD a Grantobiorcą.

X. Miejsce udostępnienia dokumentów:

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020, Procedura wyboru i oceny grantobiorców oraz Kryteria wyboru grantu znajdują się na stornie internetowej www.liderds.ostnet.pl w zakładce Lokalna Strategia Rozwoju;

Formularz wniosku o powierzenie grantu wraz z załącznikami, formularz wniosku o rozliczenie grantu wraz z załącznikami oraz wzór umowy o powierzenie grantu znajdują się na stronie internetowej www.liderds.ostnet.pl

XI. Dokumenty dla Grantobiorcy:

Formularz wniosku o powierzenie grantu (PDF),

Formularz wniosku o powierzenie grantu – wersja do edycji,

Formularz umowy o powierzenie grantu,

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki,

Karta oceny wg lokalnych kryteriów oceny – projekty grantowe.

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016 – 2022 (pdf)

Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020r.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Załącznik nr 2  –  Karta weryfikacji operacji.

Załącznik nr 3 – Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Opis faktur- Grant I.pdf

Opis faktur- Grant I.doc