OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2017/G

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu” ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

w zakresie : Włączanie seniorów w życie społeczne obszaru.

Termin składania wniosków:

od 15 stycznia 2018r. do 29 stycznia 2018r.
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30

 Miejsce składania wniosków:

„ Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16.

Forma złożenia wniosku:

Wnioski o powierzenie grantów wraz z załącznikami należy złożyć bezpośrednio tzn. osobiście, lub przez pełnomocnika, lub osobę upoważnioną, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w formie papierowej oraz na płycie CD w formie elektronicznej.
Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.
O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura „Lokalnej Grupy Działania  – Lider Dolina Strugu”

Forma wsparcia:

– Refundacja

Intensywność wsparcia:
– 63,63% kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych

–  100% kosztów kwalifikowanych – w przypadku pozostałych podmiotów

Limit dostępnych środków w ramach naboru – 12 000,00 zł

Wysokość kwoty grantu – min. 5000,00 zł – max. 6 000,00zł

Prefinansowanie (zaliczka) – możliwość udzielania płatności zaliczkowych do wysokości 50% planowanej wartości kwoty grantu, w terminie wskazanym w Umowie o powierzenie grantu.

Zakres tematyczny projektu grantowego oraz planowane do osiągnięcia w jego ramach cele i wskaźniki:

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (§2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). W ramach LSR „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” na okres programowania 2014-2020, zakres ten realizuje:

Cel ogólny 1: Rozwój infrastruktury społecznej, kulturalnej i prozdrowotnej.
Cel szczegółowy 1.2: Aktywizacja mieszkańców do działań na rzecz rozwoju lokalnego.
Przedsięwzięcie 1.2.3: Włączanie seniorów w życie społeczne obszaru
Wskaźnik rezultatu : Liczba zrealizowanych inicjatyw włączających seniorów w życie społeczne obszaru.

Wnioskodawca uprawniony do uzyskania wsparcia w ramach danego ogłoszenia:

Wnioskodawcą może być (§3 ust. 1 lub 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.):
• osoba fizyczna będąca obywatelem państw członkowskich Unii Europejskiej, pełnoletnia, zamieszkała na obszarze wiejskim objętym LSR, nieprowadząca działalności gospodarczej
• osoba prawna, z wyłączeniem województwa jeśli siedziba tych osób prawnych lub ich oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR
• jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeśli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR

Warunki udzielenia wsparcia:

  • złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu;
    • zgodność grantu z zakresem tematycznym projektu grantowego, wskazanym w ogłoszeniu o naborze;
    • zgodność grantu z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;
    • zgodność grantu ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru gmin: Błażowa, Chmielnik, Hyżne, Tyczyn na lata 2014-2020;
    • zgodność grantu z lokalnymi kryteriami wyboru grantobiorców oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów;
  • grant przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju, poprzez osiągnięcie zaplanowanych dla nich wskaźników

Kryteria wyboru grantobiorców wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru grantu:

Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014 – 2020), zgodności z LSR oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru.

Lokalne kryteria wyboru w zakresie grantów wraz zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków.
Minimalna liczba punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru grantu wynosi: 26 pkt.

Termin realizacji:

Planowany czas realizacji projektu grantowego przez LGD: grudzień 2017 r.– listopad 2018 r.
Czas realizacji operacji grantowej przez grantobiorcę: kwiecień 2018 r. – październik 2018 r. Dokładny termin złożenia wniosku o rozliczenie grantu zostanie określony w umowie o powierzenie grantu zawartej między LGD a Grantobiorcą.

Miejsce udostępnienia dokumentów:

 Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020, Procedura wyboru i oceny grantobiorców oraz Kryteria wyboru grantu znajdują się na stornie internetowej www.liderds.ostnet.pl w zakładce Lokalna Strategia Rozwoju;
Formularz wniosku o powierzenie grantu wraz z załącznikami, formularz wniosku o rozliczenie grantu wraz z załącznikami oraz wzór umowy o powierzenie grantu znajdują się na stronie internetowej www.liderds.ostnet.pl.

Dokumenty dla Grantobiorcy:

– Formularz wniosku o powierzenie grantu

– Formularz umowy o powierzenie grantu

– Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

– Karta oceny wg lokalnych kryteriów oceny – projekty grantowe.


Dodatkowe informacje, znajdziecie Państwo w broszurze informacyjnej  w formacie pdf, dotyczącej naborów na granty.


Informacja dla wnioskodawców z dnia 19.01.2018 r.: 

W związku z błędną informacją zawartą w treści ogłoszenia o naborze odnośnie intensywności pomocy (poziomie dofinansowania) informujemy, iż właściwa intensywność pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach projektów grantowych wynosi 100 % kosztów kwalifikowanych.


Dokumentacja aplikacyjna do naborów grantowych- formularze wniosków i umów