OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 4/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r.

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

w zakresie: Modernizacja dróg lokalnych

 1. Termin składania wniosków: od 22 września 2017 r.  do 9 października 2017 r.
 1. Miejsce składania wniosków:

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16,
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.30.

 1. Forma złożenia wniosku:

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z biznesplanem oraz kompletem załączników należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w Biurze LGD. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej (dwa egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej na nośniku danych (np. CD/DVD).

 1. Forma wsparcia oraz wysokość pomocy:

Wsparcie jest udzielane w formie refundacji poniesionych kosztów przy czym minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł.

Intensywność wsparcia:

– jednostki sektora finansów publicznych – 63,63 % kosztów kwalifikowalnych operacji

– pozostałe uprawnione podmioty – 100 % kosztów kwalifikowalnych operacji

 1. Zakres tematyczny operacji:

Zakres tematyczny odpowiada Przedsięwzięciu 2.3.1 Modernizacja dróg lokalnych oraz jest zgodny z § 2 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 (9Dz. U. 2015 poz. 1570 z późn. zm).

 1. Limit środków dostępnych w naborze:

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 1 200 000, 00 zł.

 1. Warunki udzielenia wsparcia:

1) złożenie kompletu wymaganej dokumentacji wniosku w miejscu
i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,

2) zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym
w ogłoszeniu o naborze,

3) zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu
o naborze,

4) zgodność operacji z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków)

5) spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków,

6) zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 – 2020

7) uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego
w lokalnych kryteriach wyboru czyli 18 pkt,

Pozostałe warunki udzielenie wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami.

 1. Kryteria wyboru operacji

Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie: weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru.

Lokalne kryteria wyboru w zakresie podejmowania działalności gospodarczej wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium stanowią załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 58 punkty. Operacja aby mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 18 pkt.

 1. Wymagane dokumenty

1) Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnionym przez LGD wraz z wymaganymi załącznikami – 2  egzemplarze (oryginał i kopia).

2) Wersja elektroniczna na nośniku CD/DVD, która zawiera wniosek o udzielenie wsparcia oraz biznesplan.

3) Dodatkowe dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz potwierdzenie spełnienia kryteriów wyboru operacji, wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 1. Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru:

Formularze wymaganych dokumentów w ramach naboru, tj.:

1) formularz wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu wraz
z załącznikami, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy,

2) Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020 „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu”

3) lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium i wskazaniem minimalnej liczby punktów,

4) Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR,

dostępne są na stronie internetowej „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” – www.liderds.ostnet.pl, w formie plików
do pobrania pod niniejszym ogłoszeniem oraz 
w Biurze LGD.

 1. Załączniki:
 1. Załącznik nr 1 – planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane
  do osiągnięcia wskaźniki.
 2. Załącznik nr 2  –  Karta oceny wg lokalnych kryteriów oceny w zakresie Inwestycji w infrastrukturę ogólnodostępną (dotyczy infrastruktury drogowej)

 

Informacja dla wnioskodawców

Zmiana załącznika obowiązującego dla naboru nr 4:

Procedura oceny i wyboru operacji w trybie konkursowym- obwiązujące od 22 września 2017 r.