OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

 w zakresie Wspierania inicjatyw w celu utworzenia i rozwoju inkubatora przetwórstwa lokalnego, poprzez szkolenia i konsultacje.

 1. Termin składania wniosków: od 14 lipca 2017 r. do 27 lipca 2017 r.
 2. Miejsce składania wniosków:

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.30.

3. Forma złożenia wniosku:

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z biznes planem oraz kompletem załączników należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w Biurze LGD. Wniosek należy złożyć w formie papierowej (dwa egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej na nośniku danych(np. CD/DVD).

 1. Forma wsparcia oraz wysokość pomocy:

Refundacja w wysokości nie wyższej niż 100 % poniesionych kosztów kwalifikowanych

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanej przez Społeczność na lata 2016-2022 „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” oraz § 17 i 18 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 (9 Dz. U. 2015 poz. 1570 z późn. zm.)., maksymalna wysokość pomocy, o jaką może ubiegać się wnioskodawca wynosi maksymalnie 500 000,00 zł.

 5. Zakres tematyczny operacji:

Zakres tematyczny odpowiada Przedsięwzięciu 2.2.1 Wspieranie inicjatyw w celu utworzenia i rozwoju inkubatora przetwórstwa lokalnego, poprzez szkolenia i konsultacje oraz jest zgodny z § 2 ust. 1 pkt 2 lit b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 (9Dz. U. 2015 poz. 1570 z późn. zm.).

 1. Limit środków dostępnych w naborze:

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 500 000, 00 zł.

 1. Warunki udzielenia wsparcia:

1) złożenie kompletu wymaganej dokumentacji wniosku w miejscu i terminie wskazanym
w ogłoszeniu o naborze,

2) zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,

3) zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,

4) zgodność operacji z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków)

5) spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków,

6) zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 – 2020

7) uzyskanie wymaganego minimum punktowego, określonego w lokalnych kryteriach wyboru, czyli 20 pkt,

Pozostałe warunki udzielenie wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami.

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem oraz treścią Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanej przez Społeczność  na lata 2016-2022 „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu”, podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie wsparcia, są organizacje pozarządowe (NGO), które spełniają warunki przyznania wsparcia jak dla osób prawnych zgodnie z § 3. Ust. 1 punkt 2 w/w rozporządzenia.

 1. Kryteria wyboru operacji

Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie: weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru.

Lokalne kryteria wyboru w zakresie podejmowania działalności gospodarczej wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium stanowią załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 40 punktów. Operacja aby mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 20 pkt.

 1. Wymagane dokumenty

1) Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnionym przez LGD wraz z wymaganymi załącznikami – 2 egzemplarze.

2) Wersja elektroniczna na nośniku CD/DVD, która zawiera wniosek o udzielenie wsparcia oraz biznesplan.

3) Dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru operacji wymagane na etapie naboru wniosków:

a) dokumenty potwierdzające doświadczenie i/lub zasoby i/lub kwalifikacje odpowiednie do realizacji operacji,
b) inne załączniki np. związane z innowacyjnością, jeżeli dotyczą danej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę wg lokalnych kryteriów wyboru.

10. Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru:

Formularze wymaganych dokumentów w ramach naboru, tj.:

1) formularz wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu wraz z załącznikami, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy,

2) Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020 „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu”

3) lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium i wskazaniem minimalnej liczby punktów,

4) Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR,

dostępne są na stronie internetowej „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” – www.liderds.ostnet.pl, w formie plików do pobrania pod niniejszym ogłoszeniem oraz
w Biurze LGD.

 1. Załączniki:
  Załącznik nr 1
  Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.
  Załącznik nr 2 – Karta oceny wg lokalnych kryteriów oceny w zakresie Inkubatorów Przetwórstwa Lokalnego