Zapraszamy na walne zebranie członków

Działając na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach Dz. U. 1989 nr 20 poz. 104 oraz Statutu „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu”, zapraszamy na Walne Zebranie Członków „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” które odbędzie się w dniu 23 maja 2024 roku (czwartek) o godz. 16oo w sali konferencyjnej budynku OST w Tyczynie, ul. Kościuszki 8.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 3. Sprawdzenie obecności i quorum zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności LGD w 2023 r.
 6. Przedstawienie bilansu, rachunku zysków i strat za 2023 r.
 7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w 2023 r.
 8. Podjęcie uchwał dotyczących:
  1. Przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2023 r.
  2. Zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2023 r.
  3. Udzielenia Zarządowi absolutorium za 2023 r.
 9. Przedstawienie Regulaminu Rady.
 10. Przedstawienie procedur konkursowych oraz grantowych wyboru operacji w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Dolina Strugu 2029.
 11. Przedstawienie Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Dolina Strugu 2029
 12. Podjęcie uchwał dotyczących: 
  1. Przyjęcia Regulaminu Rady
  2. Przyjęcia Procedury ogłaszania, oceny i wyboru wniosków o wsparcie realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Dolina Strugu 2029.
  3. Przyjęcia Procedury ogłaszania, oceny i wyboru grantobiorców w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Dolina Strugu 2029 – komponent EFS+.
  4. Przyjęcia Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Dolina Strugu 2029.
 13. Przedstawienie propozycji zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 “Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” i podjęcie uchwały w tej sprawie.
 14. Zwiększenie maksymalnej sumy zobowiązań zaciąganych przez Zarząd “Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” i podjęcie uchwały w tej sprawie.
 15. Sprawy różne, dyskusja i wnioski.
 16. Zakończenie obrad.