Walne Zebranie Członków LGD Lider Dolina Strugu – 05-06-2023

W imieniu Zarządu „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” zapraszamy na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 5 czerwca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej budynku OST w Tyczynie, ul. Kościuszki 8.

Poniżej przedstawiamy porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 3. Sprawdzenie obecności i quorum zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Informacja dotycząca przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia.
 6. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej.
 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności LGD w 2022 r.
 8. Przedstawienie bilansu, rachunku zysków i strat za 2022 r.
 9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności 2022 r.
 10. Podjęcie uchwał dotyczących:
  1. Przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2022 r.
  2. Zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2022 r.
  3. Udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2022 r.
 11. Zmiana statutu stowarzyszenia.
 12. Zmiana adresu siedziby.
 13. Ustalenie liczby członków Rady.
 14. Przeprowadzenie wyborów na członków Rady.
 15. Zmiany w regulaminie Zarządu.
 16. Zmiany w regulaminie Komisji Rewizyjnej.
 17. Zmiany w regulaminie Walnego Zebrania Członków.
 18. Podjęcie uchwał dotyczących:
  1. Zmiany statutu stowarzyszenia.
  2. Zmiany adresu siedziby stowarzyszenia.
  3. Ustalenia liczby członków Rady.
  4. Powołania członków do Rady.
  5. Przyjęcia zmian w regulaminie Zarządu.
  6. Przyjęcia zmian w regulaminie Komisji Rewizyjnej.
  7. Przyjęcia zmian w regulaminie Walnego Zebrania Członków.
 19. Zaprezentowanie i zatwierdzenie Lokalnej Strategii Rozwoju – Dolina Strugu 2029 wraz z załącznikami.
 20. Przedstawienie propozycji Zarządu w sprawie zwiększenia stawki za posiedzenie Rady.
 21. Aktualizacja planu szkoleń Rady i pracowników biura.
 22. Podjęcie uchwał dotyczących:
  1. Przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju – Dolina Strugu 2029
  2. Zwiększenia stawki za posiedzenie Rady
  3. Przyjęcia aktualizacji planu szkoleń Rady i pracowników biura.
 23. Sprawy różne, dyskusja i wnioski.
 24. Zakończenie obrad.