Zaproszenie na walne zebranie członków LGD

Działając na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach Dz. U. 1989 nr 20 poz. 104 oraz Statutu „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu”, zapraszamy na Walne Zebranie Członków „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 roku (czwartek) o godz. 15oo w Biurze LGD w Błażowej ul. Myśliwska 16 (Dworek).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności LGD w 2021 r. 
 5. Przedstawienie bilansu, rachunku zysków i strat za 2021 r.
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności 2021 r.
 7. Podjęcie uchwał dotyczących: 
  1. Przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2021 r. 
  2. Zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2021 r.
  3. Udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2021 r.
 8. Sprawy różne, dyskusja i wnioski.
 9. Zakończenie obrad.