OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2022/G

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu” ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego realizowanego przez „Lokalną Grupę Działania – Lider Dolina Strugu” pn.

„Aktywizacja mieszkańców na rzecz rozwoju obszaru Doliny Strugu poprzez wsparcie oddolnych inicjatyw, organizację imprez oraz inwestycję w infrastrukturę turystyczną”

w zakresie:

 • Wsparcie oddolnych inicjatyw – limit dostępnych środków – 5 000,00 EUR (20 000,00 zł)
 • Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych – limit dostępnych środków – 5 000,00 EUR (20 000,00 zł)
 • Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej – limit dostępnych środków – 6 250,00 EUR (25 000,00 zł)

I. Termin składania wniosków:

od 15 czerwca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30

II. Miejsce składania wniosków:

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”, ul. Myśliwska 16, 36-030 Błażowa.

III. Forma złożenia wniosku:

Wnioski o powierzenie grantów wraz z załącznikami należy złożyć bezpośrednio tzn. osobiście, lub przez pełnomocnika, lub osobę upoważnioną, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w formie papierowej oraz na płycie CD w formie elektronicznej. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu”.

IV. Forma wsparcia:

 – Refundacja.

Intensywność wsparcia: do 100% kosztów kwalifikowanych

Prefinansowanie (zaliczka) – możliwość udzielania płatności zaliczkowych do wysokości 50% planowanej wartości kwoty grantu, w terminie wskazanym w Umowie o powierzenie grantu.

Limit dostępnych środków:

Lp. Przedsięwzięcie nr: Limit dostępnych środków w ramach naboru Wysokość kwoty grantu
1. 1.2.1 Wsparcie oddolnych inicjatyw. 20 000,00 zł 5 000,00 zł
2. 1.2.2 Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych. 20 000,00 zł 5 000,00 zł
3. 3.2.1 Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej 25 000,00 zł 12 500,00 zł

V. Zakres tematyczny projektu grantowego oraz planowane do osiągnięcia w jego ramach cele i wskaźniki:

 1. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (§2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015r., poz. 1570 z późn. zm.). W ramach LSR „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” na okres programowania 2014-2020, zakres ten realizuje:

a)

Cel ogólny 1: Aktywni i kreatywni mieszkańcy.

Cel szczegółowy 1.2: Aktywizacja mieszkańców do działań na rzecz rozwoju lokalnego.

Przedsięwzięcie  1.2.1. Wsparcie oddolnych inicjatyw.

Wskaźnik produktu: Liczba zrealizowanych inicjatyw.

Wskaźnik rezultatu: Liczba uczestników oddolnych inicjatyw dla mieszkańców.

Przykładowe typy operacji: organizacja spotkań, koncertów, festynów, jarmarków, przedstawień plenerowych; organizacja warsztatów, spotkań tematycznych, pokazów; – zakup przedmiotów umożliwiających realizację działań np. stroje, instrumenty, sprzęt, rekwizyty; wynajem infrastruktury niezbędnej do realizacji przedsięwzięć

b)

Cel ogólny 1: Aktywni i kreatywni mieszkańcy.

Cel szczegółowy 1.2.: Aktywizacja mieszkańców do działań na rzecz rozwoju lokalnego.

Przedsięwzięcie 1.2.2.: Organizacja imprez integracyjnych kulturalnych i rekreacyjnych.

Wskaźnik produktu: Liczba wydarzeń/imprez.

Wskaźnik rezultatu: Liczba uczestników w imprezach kulturalnych i rekreacyjnych.

Przykładowe typy operacji: organizacja festynów, przedstawień plenerowych lub w budynkach i inne operacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015r., poz. 1570 z późn. zm.).

 • Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015r., poz. 1570 z późn. zm.). W ramach LSR „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” na okres programowania 2014-2020, zakres ten realizuje:

Cel ogólny 3: Wzmocnienie atrakcyjności regionu poprzez wykorzystanie zasobów kulturowych, turystycznych, historycznych i promowanie produktów lokalnych

Cel szczegółowy 3.2.: Wzmocnienie gospodarki lokalnej poprzez rozwój turystyki, promocję produktu lokalnego i ekologię.

Przedsięwzięcie 3.2.1.: Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej.

Wskaźnik produktu:

Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Wskaźnik rezultatu: Liczba osób korzystających z wybudowanej infrastruktury

Przykładowe typy operacji: budowa lub remont wiat, miejsc na ogniska, oznakowanie tras turystycznych i inne operacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015r., poz. 1570 z późn. zm.).

VI. Wnioskodawca uprawniony do uzyskania wsparcia w ramach danego ogłoszenia:

Wnioskodawcą może być (§3 ust. 1 lub 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015r., poz. 1570 z późn. zm.):

Lp. Nazwa przedsięwzięcia Wnioskodawcy uprawnieni do uzyskania wsparcia
1. 1.2.1 Wsparcie oddolnych inicjatyw. – mieszkańcy, grupy nieformalne (np. KGW, Rady rodziców, rady parafialne zespoły ludowe) instytucje kultury, parafie i związki wyznaniowe, inne podmioty zajmujące się działalnością społeczną
2. 1.2.2 Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych. – NGO, instytucje kultury, parafie i związki wyznaniowe, inne podmioty zajmujące się działalnością społeczną
3. 3.2.1 Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej – JST, NGO, parafie i związki wyznaniowe;

VII. Warunki udzielenia wsparcia:

 • złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu;
 • zgodność grantu z zakresem tematycznym projektu grantowego, wskazanym w ogłoszeniu o naborze;
 • zgodność grantu z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; Dz. U. z 2015r., poz. 1570 z późn. zm.;
 • zgodność grantu ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru gmin: Błażowa, Chmielnik, Hyżne, Tyczyn na lata 2014-2020;
 • zgodność grantu z lokalnymi kryteriami wyboru grantobiorców oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów;
 • grant przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju, poprzez osiągnięcie zaplanowanych dla nich wskaźników.

VIII. Kryteria wyboru grantobiorców wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru grantu:

Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014 – 2020), zgodności z LSR oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru.

Lokalne kryteria wyboru w zakresie grantów wraz zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium stanowią załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków.

Minimalna liczba punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru grantu wynosi: 22 pkt.

IX. Termin realizacji:

Planowany czas realizacji projektu grantowego przez LGD: listopad 2022 r. – wrzesień 2023 r. Czas realizacji operacji grantowej przez Grantobiorców: listopad 2022 r. – sierpień 2023 r. Dokładny termin złożenia wniosku o rozliczenie grantu zostanie określony w umowie o powierzenie grantu zawartej między LGD a Grantobiorcą.

X. Miejsce udostępnienia dokumentów:

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020, Procedura wyboru i oceny grantobiorców, oraz Kryteria wyboru grantu znajdują się na stornie internetowej www.liderds.ostnet.pl w zakładce Lokalna Strategia Rozwoju;

Formularz wniosku o powierzenie grantu wraz z załącznikami, formularz wniosku o rozliczenie grantu wraz z załącznikami, oraz wzór umowy o powierzenie grantu znajdują się na stronie internetowej www.liderds.ostnet.pl

Załączniki:

Załącznik nr 1  – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźników:

a). 1.2.1. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami

b) 1.2.2. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami

c) 3.2.1. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami

Załącznik nr 2 – Lokalne kryteria wyboru w zakresie grantów wraz zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium (Karta oceny według lokalnych kryteriów oceny)