OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2020

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. w zakresie: Kształtowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r.

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

w zakresie: Kształtowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne.

I. Termin składania wniosków:

od 3 września 2020 r. do 21 września  2020 r.
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30

II. Miejsce składania wniosków:

„ Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16.

III. Forma złożenia wniosku:

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy złożyć bezpośrednio tzn. osobiście, lub przez pełnomocnika, lub osobę upoważnioną, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w formie papierowej oraz na płycie CD w formie elektronicznej.
Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.
O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura „Lokalnej Grupy Działania  – Lider Dolina Strugu”.

IV. Forma wsparcia:

– Refundacja

Intensywność wsparcia:

–   63,63% kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych

–  100 %    kosztów kwalifikowanych – w przypadku pozostałych podmiotów

Limit dostępnych środków w ramach naboru –  200 000,00

Wysokość kwoty pomocy – min. 50 000,00 zł – max. 150 000,00 zł

V. Zakres tematyczny operacji oraz planowane do osiągnięcia w jej ramach cele i wskaźniki:

1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust. 1 pkt 6) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). W ramach LSR „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” na okres programowania 2014-2020, zakres ten realizuje :

Cel ogólny 1: Aktywni i kreatywni mieszkańcy.
Cel szczegółowy 1.1: Rozwój infrastruktury społecznej, kulturalnej i prozdrowotnej.
Przedsięwzięcie  1.1.2: Kształtowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne.

Wskaźnik rezultatu : Liczba uczestników korzystających z powstałej infrastruktury

Wskaźnik produktu: Liczba projektów rewitalizujących centra wsi.

Przykładowe typy operacji : W ramach przedsięwzięcia będą realizowane głównie :  budowa i modernizacja małej infrastruktury jak np. place zabaw, siłownie zewnętrzne, parkingi, tereny zielone, ławki, wiaty. i inne zgodne z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi       z dnia 9 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1570). 

VI. Wnioskodawca uprawniony do uzyskania wsparcia w ramach danego ogłoszenia:

Wnioskodawcą może być (§3 ust. 1 lub 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.):
– jednostki samorządu terytorialnego, NGO, instytucje kultury, parafie i związki wyznaniowe oraz inne podmioty zajmujące się działalnością społeczną.

VII. Warunki udzielenia wsparcia:

• złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu;
• zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze;
• zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;
• zgodność operacji ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru gmin: Błażowa, Chmielnik, Hyżne, Tyczyn na lata 2014-2020;
• zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów;
• operacja  przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju, poprzez osiągnięcie zaplanowanych dla nich wskaźników.

Pozostałe warunki udzielenie wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami.

VIII. Kryteria wyboru operacji:

Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie: weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru.

Lokalne kryteria wyboru w zakresie inwestycji w infrastrukturę ogólnodostępną (nie dotyczy infrastruktury drogowej) wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium stanowią załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 63 punkty. Operacja aby mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 15 pkt.

IX. Wymagane dokumenty :

1) Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnionym przez LGD wraz z wymaganymi załącznikami – 2  egzemplarze (oryginał i kopia).

2) Wersja elektroniczna na nośniku CD/DVD, która zawiera wniosek o udzielenie wsparcia.

3) Dodatkowe dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz potwierdzenie spełnienia kryteriów wyboru operacji, wymienionych w załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

X. Miejsce udostępnienia dokumentów:

Aktualne wzory dokumentów niezbędnych dla Wnioskodawców znajdują się na stronie internetowej Departamentu PROW 2014-2020:

http://www.prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/formularze-wnioskow-i-umow/wdrazanie-lsr/wdrazanie-lsr-4

oraz w biurze Lokalnej Grupy Działania „Lider- Dolina Strugu”.

Pozostała dokumentacja dotycząca naboru :

Załącznik nr 1 – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki,

Załącznik nr 2 – Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

Załącznik nr 3 – Karta oceny wg lokalnych kryteriów oceny w zakresie Inwestycji w infrastrukturę ogólnodostępną  (pdf)- str. 1-3,

Załącznik nr 4 – Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016 – 2022 (pdf),

Załącznik nr 5 – Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR.