Walne zebranie członków lgd

Działając na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach Dz. U. 1989 nr 20 poz. 104 oraz Statutu „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu”, zapraszamy na Walne Zebranie Członków „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2020 roku o godz. 15:00 w Biurze LGD w Błażowej ul. Myśliwska 16 ( Dworek ).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności LGD w 2019 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2019 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2019.
  5. Przedstawienie bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2019 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2019 r.
  6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności 2019 r.
  7. Omówienie zakresu aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014- 2020 „Lokalnej Grupy Działania  – Lider Dolina Strugu” oraz podjęcie uchwały w tej sprawie.
  8. Omówienie proponowanych zmian w harmonogramie naboru wniosków.
  9. Sprawy różne, dyskusja i wnioski.
  10. Zakończenie obrad.