Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2018/G

 „Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu” ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

w ramach projektu grantowego realizowanego przez LGD – Lider Dolina Strugu pn.

Pobudzenie aktywności społeczności lokalnej w obszarze działań związanych z promowaniem dziedzictwa lokalnego, kultury, podnoszenia wiedzy

w zakresie:

 • Wsparcie oddolne inicjatyw – limit dostępnych środków –20 000,00 zł
 • Pobudzenie postaw obywatelskich wśród młodzieży – limit dostępnych środków – 8 000,00 zł
 • Podjęcie działań aktywnie włączających seniorów w życie społeczne obszaru
  – limit dostępnych środków – 12 000,00 zł
 • Promowanie dziedzictwa lokalnego – limit dostępnych środków –20 000,00 zł.
 1. Termin składania wniosków :


od 30 lipca 2018r. do 29 sierpnia 2018r.

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30

 1. Miejsce składania wniosków:

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16.

III. Forma złożenia wniosku:

Wnioski o powierzenie grantów wraz z załącznikami należy złożyć bezpośrednio tzn. osobiście, lub przez pełnomocnika, lub osobę upoważnioną, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w formie papierowej oraz na płycie CD w formie elektronicznej.
Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.
O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura „Lokalnej Grupy Działania  – Lider Dolina Strugu”.

 1. Forma wsparcia:

– Refundacja

Intensywność wsparcia: 100% kosztów kwalifikowanych

Prefinansowanie (zaliczka) – możliwość udzielania płatności zaliczkowych do wysokości 50% planowanej wartości kwoty grantu, w terminie wskazanym w Umowie o powierzenie grantu.

Limit dostępnych środków:

Lp. Przedsięwzięcie nr: Limit dostępnych środków w ramach naboru Wysokość kwoty grantu
1. 1.2.1 Wsparcie oddolne inicjatyw 20 000,00 zł 5000,00 zł
2. 1.2.3 Podjęcie działań aktywnie włączających seniorów w życie społeczne obszaru. 12 000,00 zł 6000,00 zł
3. 1.2.4 Pobudzenie postaw obywatelskich wśród młodzieży. 8 000,00 zł 8000,00 zł
4. 3.1.2 Promowanie dziedzictwa lokalnego. 20 000,00 zł Min. 5000 zł max 20 000 zł

 

 

 1. Zakres tematyczny projektu grantowego oraz planowane do osiągnięcia w jego ramach cele i wskaźniki:

 

 1. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (§2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). W ramach LSR „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” na okres programowania 2014-2020, zakres ten realizuje:

 

 1. a) Cel ogólny 1:Aktywni i kreatywni mieszkańcy.

Cel szczegółowy 1.2: Aktywizacja mieszkańców do działań na rzecz rozwoju lokalnego.
Przedsięwzięcie 1.2.1: Wsparcie oddolne inicjatyw.

Wskaźnik rezultatu: Liczba uczestników oddolnych inicjatyw dla mieszkańców.

Przykładowe typy operacji: organizacja spotkań, koncertów, festynów, jarmarków, przedstawień plenerowych; organizacja warsztatów, spotkań tematycznych, pokazów; – zakup przedmiotów umożliwiających realizację działań np. stroje, instrumenty, sprzęt , rekwizyty; wynajem infrastruktury niezbędnej do realizacji przedsięwzięć.

 1. b) Cel ogólny 1:Aktywni i kreatywni mieszkańcy.

Cel szczegółowy 1.2: Aktywizacja mieszkańców do działań na rzecz rozwoju lokalnego.
Przedsięwzięcie 1.2.3: Podjęcie działań aktywnie włączających seniorów w życie społeczne obszaru.

Wskaźnik rezultatu: Liczba seniorów włączonych w życie społeczne.

Przykładowe typy operacji: organizacja spotkań integracyjnych, pogadanek;  zakładanie klubów seniora.

 1. c) Cel ogólny 1:Aktywni i kreatywni mieszkańcy.

Cel szczegółowy 1.2: Aktywizacja mieszkańców do działań na rzecz rozwoju lokalnego.
Przedsięwzięcie 1.2.4: Pobudzenie postaw obywatelskich wśród młodzieży.
Wskaźnik rezultatu: Liczba osób młodych włączonych w życie społeczne.

Przykładowe typy operacji: warsztaty, szkolenia, spotkania organizowane dla młodzieży.

 1. Zachowanie dziedzictwa lokalnego (§2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). W ramach LSR „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” na okres programowania 2014-2020, zakres ten realizuje :

Cel ogólny 3: Wzmocnienie atrakcyjności regionu poprzez wykorzystanie zasobów kulturowych, turystycznych, historycznych i promowanie produktów lokalnych.
Cel szczegółowy 3.1: Odnowa i zachowanie dziedzictwa sakralnego, kulturowego i historycznego.
Przedsięwzięcie 3.1.2 : Promowanie dziedzictwa lokalnego.

Wskaźnik rezultatu:  Liczba osób którym przekazano opracowane wydawnictwa.

Przykładowe typy operacji: wydawanie publikacji, folderów, broszur informacyjnych;  organizacja masowych imprez promocyjnych; zakup usług i obsługa imprez; organizacja konferencji i odczytów.

 

 1. Wnioskodawca uprawniony do uzyskania wsparcia w ramach danego ogłoszenia:

Wnioskodawcą może być (§3 ust. 1 lub 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.):

lp Nazwa przedsięwzięcia Wnioskodawcy uprawnieni do uzyskania wsparcia
1. 1.2.1 Wsparcie oddolne inicjatyw mieszkańcy, grupy nieformalne (np. KGW, Rady rodziców, rady parafialne zespoły ludowe)

instytucje kultury, parafie i związki wyznaniowe,

inne podmioty zajmujące się działalnością społeczną

2. 1.2.3 Podjęcie działań aktywnie włączających seniorów w życie społeczne obszaru. mieszkańcy, NGO

parafie i związki wyznaniowe,

inne podmioty zajmujące się działalnością społeczną

3. 1.2.4 Pobudzenie postaw obywatelskich wśród młodzieży. mieszkańcy, grupy nieformalne, NGO

instytucje kultury,

inne podmioty zajmujące się działalnością społeczną

3.1.2 Promowanie dziedzictwa lokalnego. NGO, mieszkańcy grupy nieformalne

inne podmioty zajmujące się promocją obszaru

 

 

 

VII. Warunki udzielenia wsparcia:

 • złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu;
 • zgodność grantu z zakresem tematycznym projektu grantowego, wskazanym w ogłoszeniu o naborze;
 • zgodność grantu z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;
 • zgodność grantu ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru gmin: Błażowa, Chmielnik, Hyżne, Tyczyn na lata 2014-2020;
 • zgodność grantu z lokalnymi kryteriami wyboru grantobiorców oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów;
 • grant przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju, poprzez osiągnięcie zaplanowanych dla nich wskaźników.

VIII. Kryteria wyboru grantobiorców wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru grantu:

Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014 – 2020), zgodności z LSR oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru.

Lokalne kryteria wyboru w zakresie grantów wraz zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium stanowią załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków.

Minimalna liczba punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru grantu wynosi: 26 pkt.

 1. Termin realizacji:

Planowany czas realizacji projektu grantowego przez LGD: wrzesień 2018r.– listopad 2019r. Czas realizacji operacji grantowej przez Grantobiorcę: wrzesień 2018r. – październik 2019r. Dokładny termin złożenia wniosku o rozliczenie grantu zostanie określony w umowie o powierzenie grantu zawartej między LGD a Grantobiorcą.

 1. Miejsce udostępnienia dokumentów:

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020, Procedura wyboru i oceny grantobiorców oraz Kryteria wyboru grantu znajdują się na stornie internetowej www.liderds.ostnet.pl w zakładce Lokalna Strategia Rozwoju;

Formularz wniosku o powierzenie grantu wraz z załącznikami, formularz wniosku o rozliczenie grantu wraz z załącznikami oraz wzór umowy o powierzenie grantu znajdują się na stronie internetowej www.liderds.ostnet.pl w zakładce Formularze wniosków i umów.

 1. Dokumenty dla Grantobiorcy:

Formularz wniosku o powierzenie grantu wraz z załącznikami

Formularz umowy o powierzenie grantu,

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016 – 2022

Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1  – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźników: 1.2.1, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.2;

Załącznik nr 2 – Karta oceny według lokalnych kryteriów oceny –  projekty grantowe

Załącznik nr 3 – Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o możliwości realizacji operacji bez udziału środków publicznych