OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 4/2021

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie
Podejmowanie działalności gospodarczej na obszarze LGD

1. Termin składania wniosków: od 20 grudnia 2021 r. do 07 stycznia 2022 r.

2. Miejsce składania wniosków:

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16,
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.30.

3. Forma złożenia wniosku:

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z biznesplanem oraz kompletem załączników należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w Biurze LGD. Wniosek należy złożyć w formie papierowej (dwa egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej na nośniku danych (np. CD/DVD). Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura „Lokalnej Grupy Działania  – Lider Dolina Strugu”.

4. Forma wsparcia oraz wysokość pomocy:

–  Premia

Pomoc wypłacana jest w  dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 80% kwoty pomocy, druga rata w wysokości 20% kwoty pomocy.

Intensywność wsparcia:

–  nie dotyczy (premia)

Limit dostępnych środków w ramach naboru:

163 000,00 EUR, (652 000,00 zł)[1]

Wysokość kwoty pomocy 

Maksymalna wysokość wsparcia dla jednego Wnioskodawcy– 50 000 zł

5. Zakres tematyczny operacji oraz planowane do osiągnięcia w jej ramach cele i wskaźniki:

Podejmowanie działalności gospodarczej  (§2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.) w ramach LSR „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” na okres programowania 2014-2020, zakres ten realizuje :

Cel ogólny 2: Wsparcie rozwoju gospodarczego poprzez działania innowacyjne i proekologiczne.
Cel szczegółowy 2.1:Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze LGD .
Przedsięwzięcie  2.1.2: Podejmowanie działalności gospodarczej na obszarze LGD

Wskaźnik rezultatu : Liczba nowo utworzonych miejsc pracy

Wskaźnik produktu: Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

Przykładowe typy operacji : W ramach przedsięwzięcia będą realizowane głównie :  roboty budowlane mające na celu stworzenia miejsc pracy, doposażenie działalności gospodarczej  i inne zgodne z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 9 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1570).

6.  Wnioskodawca uprawniony do uzyskania wsparcia w ramach danego ogłoszenia:

Wnioskodawcą może być podmiot o którym mowa w §3 ust. 1 pkt. 1 lit. a-c rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.):

– osoby fizyczne rozpoczynające działalność gospodarczą

7. Warunki udzielenia wsparcia:

1) Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji wniosku w miejscu i terminie wskazanym
w ogłoszeniu o naborze,

2) Zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,

3) Zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,

4) Zgodność operacji z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków)

5) Spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków,

6) Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 – 2020

7) Uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w lokalnych kryteriach wyboru, tj. 15 pkt,

Pozostałe warunki udzielenia wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami.

8. Kryteria wyboru operacji

Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie: weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru.

Lokalne kryteria wyboru w zakresie podejmowania działalności gospodarczej wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium stanowią załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 55 punktów. Operacja aby mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 15 pkt.

9. Wymagane dokumenty

1) Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnionym przez LGD wraz z wymaganymi załącznikami – 2 egzemplarze.

2) Wersja elektroniczna wniosku na nośniku CD/DVD, która zawiera wniosek o przyznanie pomocy oraz biznesplan.

3) Dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru operacji wymagane na etapie naboru wniosków.

a) dokumenty potwierdzające doświadczenie i/lub zasoby i/lub kwalifikacje odpowiednie do realizacji operacji,

b) inne załączniki np. związane z innowacyjnością, jeżeli dotyczą danej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę wg lokalnych kryteriów wyboru.

10. Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru:

Aktualne wzory dokumentów niezbędnych dla Wnioskodawców znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – Departamentu PROW:

Formularze wniosków i umów- podejmowanie działalności gospodarczej

oraz w biurze Lokalnej Grupy Działania „Lider- Dolina Strugu”.

Pozostała dokumentacja dotycząca naboru :

Załącznik nr 1 – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki,

Załącznik nr 2 – Karta oceny zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (załącznik nr 3 do Procedury wyboru i operacji w ramach LSR),

Załącznik nr 3 – Karta oceny wg lokalnych kryteriów oceny w zakresie Premii na podejmowanie działalności gospodarczej (pdf),

Załącznik nr 4 – Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016 – 2022 (pdf),

Załącznik nr 5 – Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR.

Załącznik nr 6- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 7- Klauzula RODO


[1] alokacja przeliczona jest na PLN po umownym kursie 1 EURO = 4 PLN, w momencie zawierania umów przyznania pomocy, kwoty wnioskowanej/przyznanej pomocy, które wyrażone są w PLN, będą przeliczane na wartość w Euro po obowiązującym bieżącym kursie i różnica kursowa będzie miała wpływ na wysokość alokacji wyrażonej w PLN)