OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2021

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie

Modernizacja dróg lokalnych

  1. Termin składania wniosków:

od 29 kwietnia 2021 r. do 17 maja  2021 r.

2. Miejsce składania wniosków:

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30

3. Forma złożenia wniosku:

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy złożyć bezpośrednio tzn. osobiście, lub przez pełnomocnika, lub osobę upoważnioną, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w formie papierowej oraz na płycie CD w formie elektronicznej.
Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.
O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura „Lokalnej Grupy Działania  – Lider Dolina Strugu”.

4. Forma wsparcia :

– Refundacja

Intensywność wsparcia:

–   63,63% kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych

–  100 %    kosztów kwalifikowanych – w przypadku pozostałych podmiotów

Limit dostępnych środków w ramach naboru :

75 000,00 EUR (300 000,00 zł)[1]

Minimalna wysokość wsparcia dla jednego Wnioskodawcy– 50 000 zł

Maksymalna wysokość wsparcia dla jednego Wnioskodawcy– 300 000 zł

5. Zakres tematyczny operacji oraz planowane do osiągnięcia w jej ramach cele i wskaźniki:

Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub  powiatowych (§2 ust. 1 pkt 7) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). W ramach LSR „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” na okres programowania 2014-2020, zakres ten realizuje :

Cel ogólny 2: Wsparcie rozwoju gospodarczego poprzez działania innowacyjne i proekologiczne.
Cel szczegółowy 2.3: Poprawa jakości infrastruktury
Przedsięwzięcie  2.3.1: Modernizacja dróg lokalnych

Wskaźnik rezultatu : Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg

Wskaźnik produktu: Liczba odcinków dróg, które w wyniku odremontowania przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa oraz jakości komunikacji dla użytkowników

Przykładowe typy operacji: W ramach przedsięwzięcia będą realizowane głównie :  roboty budowlane i towarzyszące i inne zgodne z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi   z dnia 9 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1570). 

6. Wnioskodawca uprawniony do uzyskania wsparcia w ramach danego ogłoszenia:

Wnioskodawcą może być (§3 ust. 1 lub 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.):
– jednostki samorządu terytorialnego, NGO.

7. Warunki udzielenia wsparcia:

1) Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,

2) Zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,

3) Zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,

4) Zgodność operacji z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków)

5) Spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków,

6) Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 – 2020

7) Uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w lokalnych kryteriach wyboru, tj. 14 pkt.

Pozostałe warunki udzielenie wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami.

8. Kryteria wyboru operacji:

Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie: weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru.

Lokalne kryteria wyboru w zakresie Inwestycji w infrastrukturę ogólnodostępną (dotyczy infrastruktury drogowej) wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium stanowią załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 46 punktów. Operacja aby mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 12 pkt.

9. Wymagane dokumenty :

1.  Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnionym przez LGD wraz z wymaganymi załącznikami – 2  egzemplarze (oryginał i kopia).

2.  Wersja elektroniczna na nośniku CD/DVD, która zawiera wniosek o udzielenie wsparcia.

3.  Dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru operacji wymagane na etapie naboru wniosków.

a)  dokumenty potwierdzające np. doświadczenie i/lub zasoby i/lub kwalifikacje odpowiednie do realizacji operacji,

b)  inne załączniki np. związane z innowacyjnością, jeżeli dotyczą danej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę wg lokalnych kryteriów wyboru.

10. Miejsce udostępnienia dokumentów:

Aktualne wzory dokumentów niezbędnych dla Wnioskodawców znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – Departamentu PROW:

https://prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/formularze-wnioskow-i-umow/wdrazanie-lsr/wdrazanie-lsr-2

oraz w biurze Lokalnej Grupy Działania „Lider- Dolina Strugu”.

Pozostała dokumentacja dotycząca naboru :

Załącznik nr 1– Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki,

Załącznik nr 2– Karta oceny zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

Załącznik nr 3- Karta oceny wg lokalnych kryteriów oceny w zakresie Inwestycji w infrastrukturę ogólnodostępną (dotyczy infrastruktury drogowej)

Załącznik nr 4- Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016 – 2022,

Załącznik nr 5- Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR.

Załącznik nr 6- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis


[1] alokacja przeliczona jest na PLN po umownym kursie 1 EURO = 4 PLN, w momencie zawierania umów przyznania pomocy, kwoty wnioskowanej/przyznanej pomocy, które wyrażone są w PLN, będą przeliczane na wartość w Euro po obowiązującym bieżącym kursie i różnica kursowa będzie miała wpływ na wysokość alokacji wyrażonej w PLN)